Vittingsfoss kraftverk | Illustrasjon: Multiconsult

Nye krav + Nye verktøy = Nye metoder

Strengere krav til kommunikasjon mellom aktører i byggeprosjekter og mot myndighetene og tredjeparter, gjør at alle aktørene må tenke nytt. Multiconsult møter dette ved å ta i bruk nye verktøy og metoder.

20. juni 2014

Hensyn til landskap og miljø er en nøkkelfaktor ved planlegging og utbygging av fornybar kraft i Norge. Det stilles høye krav til konsekvensutredninger og landskapstilpasninger. Tidlig involvering av miljøfaglig kompetanse gir bærekraftige og kostnadseffektive prosjekter.

Gode visualiseringsmodeller har i flere tilfeller vist seg å være et viktig kommunikasjonselement overfor myndigheter og tredjeparter. Multiconsult har derfor tatt i bruk markedsledende verktøy for 3D-modellering, visualisering og fotomanipulasjon.

Stadig mer krevende byggeprosjekter, med flere aktører, større tidspress og krav om høyere effektivitet fra alle parter, gjør at 3D-modellering nå brukes i de fleste av Multiconsults prosjekter. Bruk av 3D-modellering i prosjekter gir de ulike aktørene god oversikt over planlagt sluttprodukt på et tidligere stadium i prosjektfasen, og gir mulighet for fortløpende å utforske mange aspekter ved prosjekteringen. Dette bidrar til en mer strømlinjet produksjonsprosess og større nøyaktighet og forutsigbarhet i planlegging.

Multiconsult har utviklet en gjennomføringsmodell for små og store vannkraftprosjekter. Her har vi definert behov og detaljnivå på kommunikasjons- og informasjonsflyten mellom ulike fag, og mellom byggherre, entreprenør, leverandør og prosjekterende.