Vindkraft bidro til ny rekord i fornybarnæringen for 2020 i følge en rapport fra Multiconsult. Her presenterer Shreya Nagothu funnene i analysen | Foto: NORWEP

Ny rekord i norsk fornybarnæring

Den norskbaserte fornybarnæringen passerte for første gang 50 milliarder NOK i total omsetning, og vokste med 15 prosent i 2020, viser en fersk analyse fra Multiconsult. Vind på land og til havs samt sol- og bioenergi hadde god vekst i løpet av fjoråret.

22. november 2021

22. november la Multiconsult fram sin rapport med analyse av den norskbarserte fornybarnæringen. Rapporten er utført på oppdrag for Olje- og Energidepartementet (OED), Eksportfinansiering Norge og Norwegian Energy Partners (NORWEP).

Samtlige sektorer innen fornybar energi, foruten vannkraft, hadde en betydelig vekst i 2020, og totalomsettingen satte ny rekord med 51,9 milliarder NOK. Det er en vekst på 15 prosent fra 2019, sa prosjektleder Shreya Nagothu i Multiconsult i sin presentasjon av funnene i rapporten.

Vind økte mest

Landbasert vind var den største driveren for vekst i nasjonal omsetning i 2020, og sto for hele 86 prosent av veksten i den nasjonale omsetningen. Havvind sto for 22 prosent av veksten, mens sol- og bioenergi sto for en mindre andel. Vannkraft bidro til å dempe veksten i den nasjonale omsetningen.

– Antallet sysselsatte innen den norske fornybarnæringen økte også i 2020, med i underkant av 10 prosent. Flest er sysselsatt innen vannkraftsektoren, likevel er det den eneste sektoren som hadde en nedgang i antall sysselsatte i fjor, forklarte Nagothu.

Havvindsektoren sysselsatte flest etter vannkraft, med over 1000 flere årsverk enn i 2019. Antallet årsverk økte dermed kraftig, med 45 prosent, og sto for 22 prosent av totalt antall sysselsatte i fornybarnæringen. Deretter følger landbasert vindkraft med en økning på 14 prosent, solenergi med 13 prosent, og bioenergi med en økning på 5 prosent.

Kartlegge og dokumentere utvikling

Formålet med den årlige rapporten er å kartlegge omsetning knyttet til leverandørindustrien og sysselsetting i den norskbaserte fornybarnæringen, samt annen tilknyttet aktivitet per år. Den har også til hensikt å dokumentere utviklingen fra foregående år.

Rapporten presenterer nasjonal omsetning, eksportomsetning og omsetning fra datterselskap i utlandet (utenlandsomsetning). Summen av disse omtales som total omsetning. Omsetning inkluderer tall for utstyrsleveranse, utbyggingstjenester, rådgivning og andre tjenester, men ikke tall for produksjon, distribusjon og salg av kraft eller varme. I tillegg presenteres antall sysselsatte i Norge som også inkluderer tall for produksjon og prosjektutvikling.

Hovedfunn fra analysen

Multiconsults analyse av den norskbaserte fornybarnæringen for 2020 viser følgende hovedfunn:

  • Landbasert vindkraft opplevde fortsatt kraftig vekst i 2020 og økte total omsetning med 21 prosent og var dermed den største fornybarsektoren i Norge. Dette var hovedsakelig vekst innen utstyrsleveranse nasjonalt.
  • Havbasert vindkraft var for første gang den nest største sektoren i den norske fornybarnæringen .
  • Solenergi opplevde en vekst på 10 prosent og hadde en total omsetning på 6,9 mrd. NOK i 2020.
  • Bioenergi har vokst betydelig (43 prosent) i 2020 og hadde en total omsetning på 3,2 mrd. NOK. Den var fortsatt den minste fornybarsektoren.
  • Vannkraftsektoren opplevde en nedgang på seks prosent i 2020, hovedsakelig i den nasjonale omsetningen.
  • Den nasjonale omsetningen (omsetning fra salg til kunder i Norge) var 30,3 mrd. NOK i 2020 (opp 15 prosent fra 25,8 mrd. NOK i 2019).
  • Eksportomsetningen (omsetning fra salg til kunder utenfor Norge) var 12,3 mrd. NOK i 2020, opp 25 prosent fra 9,8 mrd. NOK i 2019.
  • Utenlandsomsetningen (omsetning fra salg i utenlandske datterselskap) holdt seg stabil og var 9,3 mrd. NOK i 2020 (9,5 mrd. NOK i 2019).c
  • Antallet sysselsatte i den norske fornybarnæringen var 15 786 årsverk (opp fra 14 447 i 2019).