En ny rapport avdekker byggfeil i Norge | Foto: Adobe Stock/Halfpoint

Ny rapport avdekker byggfeil

En fersk rapport avdekker at byggfeil er et betydelig samfunnsproblem, og at mange av feilene kan knyttes til vann.

3. februar 2023
Cato A. Mørk

På oppdrag fra Direktoratet for Byggkvalitet har Menon Economics, Multiconsult og Mycoteam kartlagt omfanget og årsakene til byggfeil i Norge. Arbeidet har pågått gjennom 2021 og 2022, og nå er rapporten «Omfang av byggfeil» i Norge, klar.

Kartleggingen gir en god kjennskap til status for byggfeil og andre mangler ved norske boligbygninger. De innsamlede dataene viser at om lag 60 prosent av byggfeilene er knyttet til vann, enten i våtrom eller andre områder, slik som avløpsrør, varmtvannstank, vannbåren varme, nedløp og lignende.

Det har stor samfunnsmessig betydning hvilken kvalitet som er på boliger og bygninger. Byggfeil og andre mangler fører til ekstrakostnader og ulemper både for byggenæringen og for de som skal bruke bygningene.

«Det er grunn til å tro at dette anslaget underslår omfanget fordi det trolig er en uoppdaget mengde byggfeil som ikke har gitt skader enda», ifølge rapporten. Hele 86 prosent av boligene som ble ferdigstilt i 2010 har minst én feil. Ifølge datasettet til Norsk takst. Ofte tar det tid å avdekke vannskader og også andre skader øker de første ni årene, før det flater ut.

De viktigste funnene er:

  • Det er minst én byggfeil i over halvparten av alle boligenheter som er oppført fra 2010 til 2020.
  • Sannsynligheten for at byggfeil blir oppdaget avhenger av om byggfeilen utløser en for eier / bruker synlig skade eller om den blir oppdaget ved kontroll.
  • 60 prosent av byggfeilene i boliger knytter seg til vannrelaterte forhold.
  • I 20 prosent av byggfeilene som er så store at de utløser en forsikringssak, så er det feil i materialene eller det er valgt feil materialer under byggingen.
  • Byggfeil i norske boliger utgjør om lag 0,5 milliarder kroner per år.
  • Byggfeil som utløser forsikringssaker utgjør omtrent 150 millioner kroner per år.

Omfattende arbeid

Multiconsult har bidratt i innhenting og analysering av store mengder data og har, i samarbeid med Menon Economics og Mycoteam, trukket ut sentrale gjentakende elementer og årsaker der dette har vært mulig å oppdrive. Multiconsult besitter selv omfattende erfaring fra tilstandsanalyser, byggeprosjekter og eiendomsforvaltning, og har benyttet disse erfaringene for blant annet å estimere omfang av feil og mangler som ikke blir synlige eller får konsekvenser før bygningsmassen er over den analyserte 10-års perioden.

– Ved utbygging av boliger gjennomføres to overleveringer. Først fra entreprenør til boligutvikler, deretter fra boligutvikler til boligkjøper. Boligkjøper har som regel ingen mulighet til å avdekke feil som kan føre til skader over tid, og da år etter at garantier er utløpt. Derfor burde det være en obligatorisk gjennomgang med en bygningssakyndig av boligen før garantien utløper. SINTEF Communitys gjennomgang av skaderapporter konkluderer med at opp mot 70% har med fasader, tak og kjellervegger, sier Svein Bjørberg i Multiconsult, som sammen med Robin Sæterøy har deltatt i arbeidet med rapporten.

Det blir stadig strengere krav til byggevirksomhet i Norge som følge av bærekraftssatinger og endrede klimaforutsetninger. Rapporten understreker behovet for riktig kompetanse og retningslinjer i byggeprosjekter, både for nybygg, men også spesielt for ombyggingsprosjekter i eksisterende bygg, hvor vi antar større aktivitet de kommende årene.

– Grunnet tilgangen på data har kartleggingen i hovedsak tatt for seg boligbygninger men også et stort antall formåls og næringsbygg fra ulike kilder. Gitt konstruksjonsmetodene benyttet på denne bygningsmassen i analyseperioden, som for eksempel stort omfang av flate tak, er det ingen grunn til å tro at vi har færre byggfeil og andre mangler ved andre denne typen bygninger, sier Robin Sæterøy i Multiconsult.

Les rapporten: Omfang av byggfeil i Norge.