Ny dagslysveileder utarbeidet

Veilederen "Dagslys i bygninger - Beste praksis i byggeprosjekter og forslag til utvikling av regelverket" er nå ferdig utviklet. Multiconsult har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet veilederen.

14. februar 2020

Ulik bruk av metode, forutsetninger og dokumentasjon gir forskjellige kvalitetsnivåer i prosjektene. Dagens forskriftskrav (TEK17), med tilhørende veiledning (vTEK17), oppfattes svært forskjellig av de aktuelle aktørene. Det er blant annet usikkerhet knyttet til definisjonen av «rom for varig opphold og hvordan dette skal tolkes.

En arbeidsgruppe med representanter fra Norconsult, Erichsen & Horgen, Multiconsult og WSP Norge fikk innvilget prosjektstøtte fra DiBK og RIF for å utvikle en veileder for dagslys i bygninger. Med seg på laget fikk den en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra NTNU, NMBU, NAL, EBA, Arbeidstilsynet, Grønn Byggallianse, Norske Lysdesignere, Lyskultur og Skanska Teknikk.

– Alle innspill fra både DiBK og referansegruppen har vært svært nyttige i prosessen. Arbeidsgruppen har etter beste evne forsøkt å balansere de ulike innspillene fra referansegruppen med eget faglig skjønn, og ønsker å takke for alt engasjement fra alle involverte parter, sier Ingve Ulimoen (Norconsult) som har ledet arbeidsgruppen bak veilederen.

Veilederen er også sendt til relevante myndigheter og organer.

– Erfaring har vist oss at det kan være utfordrende å prosjektere og bygge slik at man oppfyller dagens krav til dagslys, og vi mener derfor er det svært viktig med en bransjeveileder i markedet, sier Ruth Marie Bottheim, som har vært Multiconsults representant i arbeidsgruppen som har arbeidet med dagslysveilederen siden 2018.

– Vi har et håp om at veilederen kan føre til endringer i myndighetenes krav og veiledninger til dagslys i bygg, og med det bidra til bygninger med totalt sett bedre dagslyskvalitet, hvor fornuftige betraktninger mht. brukstid og totalitet blir vektlagt, avslutter Ulimoen.

Som et første steg har Kommunaldepartementet nå bestilt en rapport fra Sweco som vurderer situasjonen i Norge. Funnene fra denne rapporten er ventet i løpet av vinteren.

Les veilederen om dagslys i bygninger (pdf).