Illustrasjonsbilde: Scatec Solar

Norge leder an på fornybar

Norge har den mest utviklede klyngen av bedrifter som investerer i fornybar energi i utviklingsland av de skandinaviske landene. Vi kan likevel lære av dansk og svensk politikk for å fremme slike investeringer, viser ny rapport Multiconsult har utarbeidet for ZERO, Solenergiklyngen og Norfund.

4. desember 2018

I rapporten “Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing Countries” har Multiconsult kartlagt investeringer i fornybar energi i utviklingsland fra de skandinaviske landene og offentlige støtteordninger for å fremme slike investeringer.

– Vi ønsket å finne ut om norsk næringsliv er sinker sammenlignet med våre skandinaviske naboer når det gjelder investeringsaktiviteter knyttet til prosjekter innen fornybar energi i utviklingsland, og om eventuelle forskjeller kunne henge sammen med virkemiddelapparatet og de ulike støtteordningene som tilbys av det offentlige, sier seniorrådgiver Mari Sofie Brelin Furu i Multiconsult.

Hovedfunnet er at Norge i dag har langt flere bedrifter enn våre naboland som utvikler og investerer i dette markedet. Vårt næringsliv besitter betydelig ekspertise og erfaring innen utvikling og investering i fornybar energi i utviklingsland, og at vi ser en framvoksende klynge med betydelig potensial, bestående av alt fra store selskaper som Statkraft, SN Power og Scatec Solar, til mindre kjente selskaper som Empower New Energy, Bright Products og Kube Energy.

Klyngen et viktig virkemiddel for klima og utvikling

– I kampen mot klimaendringer står et av de viktigste slagene om hvorvidt utviklingsland vil basere sin vekst ut av fattigdom på fossile eller fornybare energikilder. Rapporten viser at Norge er i ferd med å utvikle en næringsklynge som, med de rette insentivene, kan gi viktige bidrag til å vinne dette slaget, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

En av driverne for utviklingen av klyngen er en sterkere politisk prioritering av investeringer i fornybar energi gjennom Norfund enn våre naboland har gitt til sine tilsvarende investeringsfond.

– Tilgang på energi er avgjørende for at fattige land skal kunne få nødvendig vekst. Norfund setter stor pris på at flere norske fornybar energi-aktører viser interesse for utviklingsland og har fått erfare at det er mulig å få god avkastning på slike investeringer, sier administrerende direktør Tellef Thorleifsson i Norfund.

Virkemiddelapparatets betydning

Rapporten viser også noen klare sammenhenger mellom offentlig virkemiddelapparat og næringslivets aktiviteter. Alle landene støtter privat næringslivs engasjement i utviklingsland, men det er store forskjeller i tilnærming og overordnet politikk. Norge står frem som det landet som har hatt klart tydeligst fokus på fornybar energi i utviklingspolitikken. Norfund skiller seg også ut som det største av de statlige investeringsfondene, og med fornybar energi som den største sektoren i investeringsporteføljen.

– Vår hypotese er at dette har vært med på å drive frem det vi nå ser på som en næringsklynge innen fornybar energi som med investeringer og prosjektutviklingsaktiviteter bidrar til å bygge ut fornybar energiforsyning i markeder som forbindes med høy risiko, sier Ryan Glenn Anderson, seksjonsleder for energianalyse i Multiconsult.

Behov for bedre garantiordninger

Rapportens gjennomgang av virkemiddelbruk i de tre landene viser imidlertid også at vi har noe å lære av danskene og svenskene, ikke minst deres bruk av garantier for å håndtere og redusere risiko for investorene.

– Det er svært interessant at Danmark har lykkes i å mobilisere flere pensjonsfond inn i investeringer i fornybar energi, gjennom et felles fond støttet av garantier. Svenskenes bruk av delvis bistandsfinansierte garantier for å utløse flere private investeringer, er også noe Norge bør kunne lære av, sier Trine K. Berentsen, leder i Solenergiklyngen.

I statsbudsjettforliket ble regjeringspartiene og KrF enige om at regjeringen skal utrede ulike modeller for en egen garantiordning for fornybar energi i utviklingsland, fram mot revidert statsbudsjett.

– Denne rapporten gir et godt grunnlag til en slik utredning, som vi håper og tror vil føre til opprettelsen av en ny garantiordning, som kan mobilisere større investeringer, sier Holm.

Rapporten “Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing Countries” kan du laste ned her.