Nøkkelrolle i FoU-prosjekt om fyllingsdammer

Multiconsult har nylig undertegnet en samarbeidsavtale med Statkraft for et stort FoU-prosjekt. Prosjektet skal belyse skademekanismer på oppstrøms skråninger og bruk av ny teknologi for å kartlegge endringer i skråningens tilstand.

26. september 2022

Store fyllingsdammer er blant Norges største og mest samfunnskritiske konstruksjoner. Hvert år brukes det rundt en halv milliard kroner på oppgradering og rehabilitering av fyllingsdammer knyttet til norske vannkraftanlegg. Omtrent halvparten av dette beløpet går til rehabilitering av oppstrøms skråninger for å gi bedre beskyttelse mot bølge- og islaster. NVE har med rette etablert et omfattende regelverk for damsikkerhet som dameierne må forholde seg til.

– Problemstillingene er komplekse, og det er viktig at man ikke kjører seg helt blind på regelverket og slutter å tenke på hvordan det reelle risikobildet ser ut på hver enkel dam. Prosjektet gir oss en fin mulighet til å jobbe sammen med våre kunder for en mer samfunnsøkonomisk og bærekraftig forvaltningspraksis, samtidig som vi skal bidra til sikrere dammer ved å ta i bruk nye overvåkningsmetoder, forteller oppdragsansvarlig Richard Duncumb fra Multiconsult.

Inndelt i i fem faser
FOU-prosjektet er inndelt i fem arbeidspakker. Multiconsult har hovedansvar for arbeidspakke 4, men er involvert i samtlige av arbeidspakkene. Arbeidspakke 4 ser på metoder for å oppdage endringer i oppstrøms plastring både ved luftskanning fra drone, multistråleekkoloddskanning under vann og andre metoder. Multiconsult har også ansvar for kartlegging av forventede miljøskader og klimautslipp ved en typisk fyllingsdamsrehabilitering.

FOU-prosjektet finansieres av Forskningsrådet, Statkraft og flere andre kraftprodusentene og skal gå over 4 år fra 2022 til 2026. NVE som er myndigheten for damsikkerhet i Norge, er med i prosjektet som observatør.