Innleder utdannings- og forskningssamarbeid med Kosovo

Multiconsult skal sammen med NTNU og European School of Law and Governance styrke høyere utdanning- og forskning innen bærekraftige, energieffektive bygninger i Kosovo. Det er bevilget 3,8 millioner kroner til utviklingsprosjektet.

18. september 2012

Behovet for energieffektivisering og utvikling av fornybar energi i Kosovo er stort og prosjektet får stor også stor lokal oppmerksomhet.

Målene med utviklingsprosjektet er:

Kunnskapsoverføring fra Norge til Kosovo innen «Sustainable and Energy Efficients Buildings» (SEEB) hos European School of Law and Governance (ESLG), og utvikling av et masterprogram for energiledelse i bygg i Kosovo.

Institusjonsbygging gjennom å etablere et kompetansesenter for energieffektivisering i bygninger, og bidrag til å øke forsknings- og utdanningskapasitet hos ESLG.
Etablering av et nettverk mellom næringsliv, myndigheter, forskning og utdanning i Kosovo for å øke forståelse og kompetanseutveksling om bærekraftig oppgradering og bygninger med nullutslipp.
Prosjektet går over 3 år og innebærer utveksling av både lærekrefter og studenter mellom NTNU og Prishtina. For å bygge opp et masterstudium skal det utvikles læreplaner innen eiendomsforvaltning og energiledelse i bygninger.

Et viktig trinn i utviklings- og opplæringsprosjektet er å gjennomføre 10 case-studier. Basis for case-studiene vil være prosjektene innen SURE (Sustainable Refurbishment) og ZEB (Zero Emission Buildings). NTNU og Sintef har hovedansvaret for ZEB-prosjektet, mens Multiconsult har hatt ansvaret for den norske delen av det nordiske SURE-prosjektet.

Bevilgningen til SEEB-prosjektet kommer fra HERD-programmet finansiert fra Utenriksdepartementet. Hovedmålet for HERD er å gi støtte til økonomisk vekst og sosial utvikling gjennom samarbeid innen høyere utdanning og forskning i vestlige Balkan.

Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, er ansvarlig for prosjektet.
Prosjektkoordinator ved NTNU er professor II Svein Bjørberg fra Multiconsult, i samarbeid med dekanus Tore Haugen og instituttleder Marit Støre Valen.

HERD-programmet – Higher Education Research Development

HERD har som overordnet mål å bidra til økonomisk vekst og sosial utvikling gjennom samarbeid innen forskning og høyere utdanning på Vest Balkan. Programmet skal bidra til institusjonsutvikling, stimulere til økt andel anvendt forskning og utvikling og øke forståelsen av utfordringer innen utvikling av regionen.

Innsatsen i programmet er delt i fire hoveddeler:
  • Maritime sector
  • Agricultural sector
  • Energy sector
  • Development sector

HERD-programmet er finansiert fra Utenriksdepartementet.
NTNU administrerer programmet.