Jorekstad i Lillehammer kommune | Foto: Idun Holsdal.

Naturbasert flomsikring i Jorekstad

Arbeidet med å sikre Jorekstad i Lillehammer kommune mot flom er i gang. Et forskningsprosjekt ser nå på naturbaserte løsninger for å redusere naturfare. Multiconsult skal prosjektere flomsikringstiltak, vurdere miljørisiko og utarbeide miljøoppfølgingsplan.

25. november 2019

De lavtliggende områdene ved Jorekstad i Lillehammer kommune, der Gausa renner ut i Gudbrandsdalslågen, er et område som er blitt utsatt for flere flomhendelser der flommen har ført til skader på dyrket mark og idrettsanlegg. Lillehammer kommune har lenge ønsket å sikre området mot framtidige store nedbørsmengder.

Da Oppland fylkeskommune søkte om midler fra forsknings- og innovasjonsprosjektet PHUSICOS, et EU prosjekt under rammeprogrammet Horisont2020, ble Gudbrandsdalslågen valgt ut som et demonstrasjons-sted for gode naturbaserte løsninger. Løsningene som velges i prosjektet vil på sikt kunne brukes andre steder i Europa og verden med lignende utfordringer.

Viktig å sikre en naturlig elvedynamikk
Prosjektet krever kompetanse fra flere fagfelt, og Multiconsult skal levere eksperter fra blant annet landskapsarkitektur, biologi og miljørådgivning, hydrologi og geoteknikk.

– Det er svært engasjerende å få jobbe med et slik prosjekt som har ekstra fokus på naturbaserte løsninger, sier Idun Holsdal, prosjekteringsleder og Naturfarekoordinator i Multiconsult.

Den nye flombarrieren planlegges tilbaketrukket 2-300m fra Gausa, for å gi elva plass til å flomme. Ved å la vassdraget få mer rom enn hva som gjerne har vært tilfelle ved tradisjonelle flomsikringsanlegg kan vi sikre en naturlig elvedynamikk som kan gi grunnlag for mer naturlig utvikling og grobunn for god økologisk funksjonalitet. Samtidig kan eldre flomverk nærmere elva tilbakeføres til naturområde noe som sikrer at natur- og friluftsverdier ivaretas i kommunen, forklarer hun.

– Vi har satt sammen et godt tverrfaglig team med mange dyktige fagfolk. Multiconsult har lang erfaring fra gjennomføring av flomtiltak med tett samarbeid mellom fagene, og at vi blir valgt som rådgiver på et prosjekt som kan ha betydning for lignende prosjekter verden over er en anerkjennelse av det solide fagmiljøet vi har opparbeidet oss innen naturfare og flom, forklarer Kari Merete Arfvedahl, oppdragsleder i Multiconsult..

Multiconsults startet arbeidet i høst med befaring, dronekartlegging og grunnundersøkelser før jul. Prosjekteringen starter over nyttår. Bygging av de foreslåtte tiltakene skal etter planen utføres sommer/ høst 2020 alternativt våren 2021.

Næringslivspartner i Klima 2050
Multiconsult er næringslivspartner i KLIMA2050, et senter for forskningsbasert innovasjon. Hovedmålet for KLIMA2050 er å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann-eksponering i det bygde miljø. Multiconsult er blant annet involvert i arbeidspakken som omhandler vannutløste skred.

– Vi ønsker å bidra med vår kompetanse slik at samfunnet øker sikkerheten mot skred- og flomskader. Vi legger stor vekt på at våre løsninger skal være teknisk gode og samtidig ivareta økonomiske og miljømessige hensyn. Som partner i Klima2050 er vi med og utvikler samfunnets kompetanse innen risiko for klimaendringer. Multiconsult skal være med å løse fremtidens klimautfordringer, ved å få frem nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur, forteller Idun Holsdal.

Les mer om Jorekstadprosjektet og Klima2050 og forskningsprosjektet Phusicos.