Amin_1390x576

Amin Haddadi | Foto: Vegard Giskehaug

Nærings-Phd om verdioptimalisering i byggeprosjekter

Forskningsprosjektet Oscar har mål om å optimalisere utformingen av bygg. Nå forsterkes prosjektet med Amin Haddadis nærings-ph.d.

17. desember 2014

Multiconsult er initiativtaker til forskningsprosjektet Oscar. Prosjektet skal gå over fire år, med en foreløpig ramme på ca. 17 mill. kr.

– Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg. Hvilke aspekter må tas hensyn til for at interessene og verdiene til byggets brukere og eiere blir ivaretatt. På den måten kan bygget bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Målet er å oppnå bærekraftige byggverk som fungerer godt for sitt formål over tid, med minst mulig ressursbruk, sier Haddadi.

Samarbeider med Speed Up

«Speed Up» er et annet forskningsprosjekt i bransjen, initiert av Reinertsen og SINTEF. Ideen tilprosjektet er at bedrifter skal redusere den totale gjennomføringstiden i komplekse bygg- og anleggsprosjekter med 30-50 prosent, sammenlignet med 2013-nivå.

– Vi etablerte kontakt med ledelsen i prosjektet Speed Up for å se på samarbeidsmuligheter. Resultatet blir at Amin Haddadi starter på doktorgraden «Optimalisering av balansen i verdiskaping for interessentene i et prosjekt» fra nyttår. Avhandlingen vil fungere som bindeledd mellom prosjektene. sier Anne Kathrine Larssen, prosjektleder for Oscar og seksjonsleder for seksjon Eiendomsledelse i MSR.

Ivareta både eieres og brukeres interesser

Oscar og Speed Up har en del til felles. Prosesser, modeller og verktøy som blir produsert gjennom Speed Up bør samsvare med kunnskapen utviklet gjennom Oscar. Det er viktig at reduksjon av gjennomføringstid ikke går på bekostning av optimalisering av verdiskapningen for byggets eiere og
brukere i byggets levetid.

– Mange interessenter får sine verdier realisert i løpet av et prosjekt. Men når prosjektet er ferdig sitter eier og bruker igjen med et produkt de skal bruke og forvalte i flere tiår framover. Det er derfor viktig å endre fokuset i prosjekter, slik at man ser verdirealiseringen i et levetidsperspektiv. Da er det naturlig at eiers og brukers verdier får større oppmerksomhet gjennom prosjektets forløp. Det blir spennende å se
nærmere på hvordan man kan optimalisere disse, sier Haddadi.