Multiconsult vant OSCAR

Forskningsrådet har gitt tilsagn til forsknings- og utviklingsprosjektet «OSCAR - Verdi for eier og bruker av eiendom - hva kreves i tidligfase og gjennomføringsprosess?».

27. februar 2014

Multiconsult er initiativtaker til prosjektet, og har med seg en rekke aktører fra næringen. Både eiere/byggherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører m.fl. samt NTNU, Sintef Byggforsk og Norges Bygg og Eiendomsforening går inn som partnere. Prosjektet skal gå over 4 år, med en foreløpig ramme på ca. 15 mill. NOK i perioden 2014-2017.

Svein Bjørberg som er ildsjelen bak søknaden forteller at bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg – og hvilke verdier den virksomheten som eier og bruker disse arealene produserer.

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg. Slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Målet er å oppnå bærekraftige byggverk, som skal fungere godt for sitt formål over tid, med minst mulig ressursbruk. For å oppnå dette er man avhengig av kompetente aktører, både hos eiere, brukere, arkitekter, rådgivere og entreprenører, som har gode verktøy for beslutningsstøtte og kan kommunisere dette i prosjekter og prosesser.

Kjernen i prosjektet er derfor å finne svar på problemstillinger slik som;

Hva kreves av kunnskap om bygg i bruk?

Hvordan kan dette implementeres i tidligfaseplanleggingen – og hvordan kan man sikre at intensjoner og ambisjoner ivaretas gjennom planlegging, prosjektering, bygging, idriftsettelse og drift?
Hvordan kan ulike gjennomføringsmodeller støtte opp om verdiskaping for eier og bruker?

Vi opplever en modning i markedet, med økende etterspørsel fra leietakere, byggherrer og investorer på tilpasningsdyktige, grønne og bærekraftige bygg, forteller Anne Kathrine Larssen, seksjonsleder Eiendomsledelse/MSR Oslo. For Multiconsult vil det derfor være viktig å bygge opp kompetanse som gjør oss til nr 1, også på dette området. FOU-prosjektet vil involvere flere fagmiljøer i Multiconsult.

Fun fact: for de som lurer på hvor tittelen på prosjektet kommer fra:
«A fool is a man who knows the price of everything, but the value of nothing»
– sitat Oscar Wilde