Multiconsult utvikler landanlegg for Skrugard

Statoil har tildelt Multiconsult en stor studiekontrakt knyttet til ilandføring av olje fra Skrugard-feltet. Studiet gjelder lokalisering og utforming av landterminalen som grunnlag for å vurdere alternativet mot løsninger offshore. Systemdesign dekkes av Kværner som underleverandør.

2. mai 2012

Statoil gjorde i 2011 et betydelig oljefunn på Skrugardfeltet, ca 250 kilometer nord for Hammerfest. Det er enda ikke besluttet om oljen skal lagres og lastes i oljetankere på feltet eller pumpes i rør til en terminal på land.

– Dette er en viktig tildeling for oss og bekrefter vår sterke posisjon på landanlegg for olje- og gassprosjekter. Tildelingen synliggjør styrken i Multiconsult med et sterkt Tromsø-miljø i en sentral rolle. Videre kommer vårt gode samarbeid med Kværner til sin rett i dette oppdraget, forteller oppdragsleder Lasse Vilhelmshaugen i Multiconsult.

I mars i år inviterte Statoil de 5 største rådgiverne i Norge til å gi et tilbud på lokalisering og konseptutvikling for et komplett landterminalanlegg i Nord-Norge. Landterminalen vil lagre olje i kaverner og minne mye om Stureanlegget nordvest for Bergen.

Konseptstudien innledes med en lokaliseringsstudie, der utvalgte lokasjoner i Nord-Norge vurderes opp mot hverandre. Basert på vurderingen står man igjen med et redusert antall lokasjoner som gjennom videre konseptutvikling fører frem til én lokasjon for terminalanlegget. For denne lokasjonen skal det utføres et klasse C studie.

Drar nytte av et sterkt miljø i Tromsø

Lokaliseringsstudien vil ledes av Rikard Karlstrøm ved vårt Tromsø kontor. Karlstrøm er opprinnelig fra Barlindhaug Consult som ble kjøpt av Multiconsult i fjor. Alle ansatte i Barlindhaug Consult er nå integrert i Multiconsult og danner et sterkt olje- og gassmiljø i Tromsø. Dette trekkes det veksler på nå blant annet gjennom Barlindhaugs erfaring med slike lokaliseringsstudier fra tidligere.

Parallelt med lokaliseringsstudien vil det bli igangsatt en planprosess for de aktuelle lokasjonene, hvor vi vil dra full nytte av vår regionale kunnskap i nord.

Nært samarbeid med Kværner

For konseptutviklingen av en potensiell terminal vil Multiconsults og Kværners mangeårige erfaring innenfor landanlegg, kai- og kaverneprosjektering være en styrke. Multiconsult er Kværners faste civil-partner, denne gangen blir Kværner Multiconsults system-partner.