Multiconsult styrker sin posisjon innen flomsikring

Med tildeling av ytterligere to viktige prosjekter befester Multiconsult sin posisjon som markedsledende innen flomsikring.

27. april 2017

Multiconsult ble nylig tildelt kontrakt for kartlegging av flomfare og flomsikringstiltak i Melshornsida for Volda kommune samt kontrakt for tilstandsanalyse av flomvoller og pumpestasjoner på Østlandet for NVE. Prosjektene føyer seg inn i rekken av viktige flomsikringsprosjekter i Norge som selskapet har vunnet i løpet av de siste årene.

– Vi har jobbet lenge og systematisk med å legge grunnlaget for å bli ledende på dette i Norge. Kontrakten viser at den solide innsatsen fra våre dyktige medarbeidere gir resultater. Vi er takknemlige for tilliten Volda kommune og NVE viser oss, og ser frem til å bygge videre på det kompetente og tverrfaglige miljøet vi har etablert innen utredninger og prosjektering innenfor området Naturfare, sier Odd Adler-Gjerde, seksjonsleder hydrologi.

Forebyggende tiltak kan spare liv

Volda kommune ønsker å sikre sentrumsområdet i kommunen mot framtidige store nedbørsmengder. Gjennom prosjektet skal Multiconsult undersøke, prosjektere og evaluere tiltak for flomsikring for de tre elvene Gjøleelva, Orgylelva og Heltneelva og vannavlastningsveier (dreneringsveier) i Melshornsida. Arbeidet inkluderer utarbeidelse av flomkart for 200-års flom som tar høyde for 40% klimapåslag i nedbørsmengde. Dette vil videre benyttes til å vurdere alternative flomsikringstiltak samt prosjektere disse som del av plan for klimatilpasning av Volda sentrum.

 – Flom kan føre til omfattende ødeleggelser på infrastruktur og bebyggelse. Klimaendringer og mer ekstremt vær har betydelig økt risikoen for flom i mange områder i Norge. Kan man sette inn forebyggende tiltak, så er det meget samfunnsnyttig.  Gode flomsikringsprosjekter kan spare samfunnet for millioner og potensielt redde liv, sier Nils Roar Sælthun, seniorhydrolog og oppdragsleder.

 Viktig arbeid med kartlegging

I perioden 1960-2005 ble det bygd omfattende flomsikringsanlegg langs de store hovedvassdragene på Østlandet. Anleggene sikrer i dag svært store samfunnsverdier, og det er behov for en gjennomgang av den faktiske tilstanden til flomsikringsanleggene.  Multiconsult skal derfor, på oppdrag fra Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE), gjennomføre en systematisk gjennomgang av flomvoller og pumpestasjoner på Østlandet, ved å kartlegge tilstanden på anleggene, hva som sikres, kapasiteter, vedlikeholdsrutiner og mulig behov for oppgradering. Det skal innhentes fakta og registrering av status for i alt 20 flomsikringsanlegg og 14 pumpestasjoner.

“Dette er et viktig arbeid” sier Odd. En slik grundig kartlegging vil gi NVE ett godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere videre planlegging og arbeid med flomsikringsanlegg på Østlandet.

Planlegger flomsikringstiltak flere steder i landet

Multiconsult har for tiden flere pågående kontrakter innen flomsikring for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), blant annet prosjektering av flomforbygging av Holvikelva i Sandane, Gloppen kommune, for NVE region vest og ett nettopp avsluttet mulighetsstudie av flomforebyggende tiltak for Vossovassdraget i Voss og Opovassdraget i Odda.