Gjermund Våge (til høyre) sier at samfunnssikkerhet er et satsningsområde for Multiconsult. Det betyr at Henrik Bjelland trolig får nye kollegaer ganske snart.

Multiconsult satser på samfunnssikkerhet

Med ny teknologi og tettere koblinger mellom viktige systemer, er de fleste enige om at samfunnet er langt mer sårbart enn for bare noen år siden. Samfunnssikkerhet handler om at de funksjonene vi alle er avhengige av, er tilgjengelige når vi trenger dem.

19. desember 2018

Naturfare og kriminalitet er eksempler på trusler mot samfunnssikkerheten og noe vi må forholde oss til i økende grad. Noen må kartlegge risikoene og peke på mulige forholdsregler. Multiconsult tar utfordringen.

Viljestyrte handlinger

I denne artikkelen dreier det seg om et sentralt aspekt av samfunnssikkerheten, nemlig sikring mot tilsiktede uønskede handlinger. Temperaturen i den offentlige debatten om dette temaet er høy og handler mye om å sikre kritiske samfunnsfunksjoner mot terror (referer politisk debatt rundt sikring av politibygg, bruk av Forsvaret og sikring av olje/gass landanlegg med mer). Dette handler om terror, men også mye mer. I stort kan sikring mot tilsiktede uønskede handlinger dreise seg om alt fra terror og sabotasje mot kritisk infrastruktur til tyveri fra kjøpesentre og vold mot ansatte i helsevesenet eller på NAV-kontorer.

– Utfordringene gjelder alle deler av samfunnet. Noen må ta oppgaven med å verdi-, trussel- og sårbarhetsvurdere kritisk infrastruktur, sier Gjermund Våge som er seksjonsleder for HMS og risikostyring i Multiconsult.

Slike vurderinger må også inn i kontraktsforhandlingene ved store prosjekter. I prinsippet kan man bruke svært mye penger for å hindre at det tas gisler i en bygning, at en stor bro sprenges i luften, at dataservere i store fjellhaller settes ut av spill eller at en drikkevannsforsyning forgiftes. Det vil ikke være mulig å fjerne all risiko, og det kan bli vanvittig dyrt å forsøke.

– Noen må gå foran og samle bransjen, altså rådgivende ingeniører, entreprenører, byggherrer og andre aktører, til en diskusjon om hvor høyt man skal legge lista. Hva som er godt nok, sier Våge.

Multiconsult satser

Satsingen på samfunnssikkerhet er likevel ikke helt ny. Multiconsult har over lengre tid hatt en sentral rolle i sikringsarbeidet i eksisterende regjeringskvartal. Over flere år har vi også engasjert oss i standardiseringsarbeid på området og bygget kompetanse gjennom oppdrag og interne utviklingsaktiviteter.

– Det siste året har vi høstet frukter av det systematiske arbeidet, gjennom god hjelp fra kolleger som forvalter rammeavtaler med viktige kunder. Vi har jobbet tungt med sikringsrådgivning inn mot Politiets eiendomsprosjekter og nylig gjennomførte vi en sikringsanalyse for det nye Drammen sykehus. Dette har videre gitt oss muligheten til å hjelpe Sykehusbygg med å utvikle en veileder for sikring av bygg og infrastruktur i alle sykehusprosjekter. Nå er vi med på å sette standarden for sikring mot tilsiktede handlinger i norske sykehus, sier seniorrådgiver Henrik Bjelland.

Jobber tverrfaglig

Når samfunnssikkerhet er pekt ut som et satsningsområde, betyr det at Multiconsult vil investere mye tid og ressurser på feltet. Og at Bjelland trolig vil få flere kollegaer i løpet av kort tid. Det bør være nok å gripe fatt i. Multiconsult har utfordrende sikringsoppdrag for noen av Norges mest spennende kunder innen infrastruktur og eiendom, som Politiet, Statsbygg, Forsvarsbygg, Oslo kommune, Bane NOR og Sykehusbygg.

Ved siden av å analysere risiko og sårbarhet vil den nye enheten arbeide mye med dimensjonering og planlegging av beredskap, samt utarbeide beredskapsanalyser og -planer. Enheten vil jobbe tverrfaglig og bidra i alle Multiconsults markedsområder, som Bygg & Eiendom, Samferdsel og Industri.

 

Her kan du se ledig stilling som seniorrådgiver innen samfunssikkerhet.