Nyhetsak Multiconsult på fib PhD Symposium

Multiconsult på fib PhD Symposium

Morten Engen og Egil Møen fra Multiconsult presenterte sine Phd oppgaver på fib PhD Symposium 21.-23. juli 2014.

13. august 2014

– PhD-studiet handler i stor grad om å tilegne seg ny kunnskap og dele denne med omverdenen. Dette passer eksepsjonelt godt med fibs formål som er å legge til rette for internasjonal deling av beste praksis innen betong.

Slik innledet Gordon Clark, president i den internasjonale betongforeningen fib, årets PhD-Symposium i Québec, Canada. Mer enn 130 PhD-kandidater fra 30 forskjellige land presenterte sine forskningsresultater innen temaer som avanserte materialer, bestandighet, dynamikk, utmatting, innovative bæresystemer, skjær, konstruksjonsanalyser, reparasjonsmetoder, bærekraft og kostnadseffektivitet. Med godt oppmøte fra internasjonalt anerkjente spesialister resulterte dette i gode diskusjoner og verdifulle innspill til det videre arbeidet.
Fra Multiconsult deltok Egil Møen og Morten Engen, begge fra seksjon Marine Konstruksjoner i avdeling Industri, Olje og Gass, med hver sin artikkel knyttet til sine respektive PhD-prosjekter.

Isabrasjon på marine betongkonstruksjoner

Egil presenterte artikkelen «Long term resistance of marine concrete structures to ice abrasion –
A field study of lighthouses in the Gulf of Bothnia». Den tok for seg betydningen av lokale isforhold og materialparametere på slitasjedybder i betongkonstruksjoner som har vært utsatt for isdrift. De målte slitasjedybdene fra feltstudien ble tilordnet en statistisk fordelingsfunksjon som kan benyttes som grunnlag for en probabilistisk tilnærming i bestandighetsprosjektering for denne typen konstruksjoner fremover.
Studien avdekket at flere av konstruksjonene hadde fått store skader i issonen. For noen av de mest påkjente konstruksjonene var all overdekningen skurt bort, opplyser Egil. Selv betong som tilfredsstiller minimumskravet iht. ISO-standardene viste til dels betydelig skade fra isabrasjon etter lang tids eksponering i sjøis. Dette er det viktig å ha kjennskap til når man skal vurdere levetiden for denne typen konstruksjon fremover, avslutter Egil.

Storskala ikke-lineære elementanalyser

Morten presenterte artikkelen «Large scale non-linear finite element analyses of reinforced concrete structures» der hovedfokuset var effekten av å bruke store elementer i ikke-lineære elementanalyser. Ved å utnytte denne typen analyser der den ikke-lineære materialoppførselen til både betong og armering tas med i betraktningen, er det mulig å estimere den globale påliteligheten til store konstruksjoner. For å oppnå dette påpeker Morten i sitt arbeid at det er behov for å utvikle en robust strategi for hvordan denne typen analyser skal utføres i tillegg til at sikkerhetsnivået må adresseres.
«Vi har i dag gode metoder for å beregne den globale påliteligheten til enkle konstruksjonsdeler med få laster, men hvordan vi skal behandle store konstruksjoner med mange laster er ikke rett frem,» avslutter Morten. Dette er et av temaene som undersøkes videre i Mortens PhD-prosjekt «Storskala ikke-lineære elementanalyser av armert betong».

Samtlige artikler som ble presentert under symposiet finnes fritt nedlastbart her.