2/4

Nytt sykehus Drammen

3/4

Campus Ås

4/4

Tønsbergprosjektet

Multiconsult og LINK arkitektur vinner Statsbygg-kontrakt

Multiconsult har sammen med LINK arkitektur fått oppdraget med å videreutvikle Statsbyggs BIM-manual 2.0. Rådgivergruppen fikk topp score på kompetanse.

6. juli 2018

Statsbygg har utviklet den neste versjon av sin BIM-manual som en database i stedet for statiske dokumenter. Databasen gir mulighet for å endre krav i forhold til prosjektets behov. Det gir også mulighet for å sjekke BIM-leveransene digitalt.

Oppdraget omfatter blant annet utvikling av et grensesnitt som gjør arbeidet med kravstilling, lesbarhet og rapportuttak lettere, utvikling/videreutvikling av kravsettene for ulike faser/tilvalgsopsjoner og utvikling/videreutvikling av valideringsverktøy for kravsett.

– Dette er et viktig oppdrag som vil dra nytte av Multiconsult og LINK arkitekturs spisskompetanse innen BIM. Oppdraget er viktig for oss fordi vi kan bidra til å videreutvikle en løsning for Statsbygg som trolig vil skape presedens i byggebransjen, sier arkitekt Steen Sunesen som er ansatt i LINK arkitektur og blant annet har ansvar for digitalisering/BIM.

Sunesen er oppdragsleder for oppdraget.

Best på kompetanse

I et meddelelsesbrev fra Statsbygg går det fram at Multiconsult og LINK arkitektur har fått høyeste poengsum av de som leverte tilbud på tildelingskriteriet «kvalitet». Det begrunnes med at Multiconsult har tilbudt et team med svært god fagkompetanse innen de angitte fag, formalkompetanse og referanser med svært god overføringsverdi, samt levert en svært god og troverdig plan for gjennomføring av oppdraget.

Teknologileder Cathrine Mørch i Multiconsult er svært entusiastisk over innstillingen.

– Statsbygg har i lang tid bidratt til å drive bransjen videre med tanke på nytenkning og bruk av teknologi. Det er viktig for oss prosjekterende at vi griper muligheten og «rommet» til å påvirke prosessene og kravene. Derfor er det en spennende mulighet å få delta i den videre utvikling av en av bærebjelkene i Statsbyggs prosjekter, sier hun.

Solid erfaring

I meddelelsen fra Statsbygg framholdes det at Multiconsult og LINK arkitekturs referanseprosjekter er både strategisk og operative med referanser med svært god overføringsverdi til denne kontrakten. Særlig trekkes det fram referanser til nøkkelpersonell som Nytt sykehus Drammen (Helse Sør-Øst), BIM manual 2.0 i Statsbygg, Tønsbergprosjektet (Sykehuset Vestfold), Vikingtidsmuseet (Statsbygg), Campus Ås (Statsbygg) og buildingSMART.