1/5

De to selskapene samarbeider om marine kartleggingstjenester og har blant annet investert i en Hugin AUV | Foto: Kongsberg Maritime

2/5

Konserndirektør Leif Olav Bogen. Foto: Krister Sørbø

3/5

Administrerende direktør Trond Figenschou Crantz i Argeo.

4/5

Hugin Autonom Undervanns Farkost | Foto: Kongsberg Maritime

5/5

Multiconsults spesialbygd båt for geotekniske grunnundersøkelser på sjø

Multiconsult og Argeo inngår samarbeid om marine kartleggingstjenester

Multiconsult og Argeo har inngått et strategisk samarbeid for å øke kvaliteten på grunnundersøkelser og forbedre oversikten over grunnforholdene for store kystnære utbyggingsprosjekter og offshorekonstruksjoner. Partene har blant annet investert i en Hugin Autonom Undervanns Farkost.

11. januar 2021

Målet er å levere et digitalt produkt som kan følge livssyklusen til ethvert havromsprosjekt. Dette gjelder helt fra tidlig fase utvikling, i operasjon og til dekommisjonering og fjerning, noe som potensielt kan gi en betydelig gevinst når det gjelder kostnad og miljø.

De største besparelsene vil være for utbyggere av havvind, havbruksnæringen, større kystnær infrastruktur samt energidistribusjon og utbygging. Investeringen i første fase er en Hugin Autonom Undervanns Farkost (AUV) og tilhørende systemer utviklet av Kongsberg Martime Robotics. Dette er en liten autonom ubåt som kan brukes til undervannsoppdrag, har god rekkevidde og kan brukes på store dybder. Farkosten vil opereres av Argeo.

Reduserer risiko og kostnader

Selskapenes felles digitale havromssatsning vil gi sluttkunder ny og unik innsikt i tidligfase av prosjektutviklingen og muliggjøre reduksjon i prosjektrisiko og kostnader. Samarbeidet har som mål å tilby integrerte produkter på kartlegging og undersøkelser som skal minimere prosjektrisiko relatert til usikkerhet i grunn og det fysisk miljø. Samarbeidet inkluderer også utvikling av autonome løsninger for innhenting av bunn- og miljødata.

– Multiconsult har drevet med grunnundersøkelser i kystnære farvann i mange år. Vi har nå 20 års erfaring med helårs operasjoner av spesialbygde borebåter langs hele Norskekysten, posisjonshåndtert med både fortøyningssystemer og Dynamisk Posisjonering. Samarbeidet med Argeo gjør at vi kan tilby kartlegging og undersøkelser av store havbunnområder og etablere fysiske modeller i 3D som svarer opp til de behovene som vi som bransje har for en komplett digital modellering også på dette området, sier konserndirektør Leif Olav Bogen i Multiconsult.

Gjennom bruk av seismiske undersøkelser og bunnscanning kan selskapene tilby komplette produkter som vil gi en betydelig gevinst for utbyggerne både i valg av løsninger og i håndtering av de største risikofaktorene i store utbygginger.

– Denne avtalen representerer nok en viktig fase i utviklingen av Argeo som et ledende havromsselskap med fokus på robotisering og digitale produkter. I tillegg til tjenesteleveranser og produktutvikling sammen med Multiconsult, sikrer vi oss permanent tilgang til vårt første autonome undervannssystem (AUV) som skal benyttes sammen med vårt avanserte autonome kartleggings- og inspeksjonskonsept – Digital Ocean Space, sier administrerende direktør Trond Figenschou Crantz.

Partene ser store synergier mellom Argeos kompetanse innen offshore og seismikk, med Multiconsults spesialkompetanse på kystnær infrastruktur og spesialkompetanse på grunnundersøkelser, geoteknikk og fysisk miljø for kystnær infrastruktur. Selskapene har et pågående samarbeid på en del prosjekter og erfaringene fra de oppdragene som er sluttført tilsier at man gjennom videre produktutvikling og integrering vil kunne trekke ut betydelige gevinster for de store utbyggerne.

Det nye tilbudet vil bli markedsført som en tjeneste fra de to selskapene.

Multiconsult er Norges største aktør innen geoteknisk prosjektering og rådgivning og utfører geotekniske grunnundersøkelser med 17 borerigger og 3 borebåter. 2 av båtene er stasjonert i Tromsø og er spesialbygd for geotekniske grunnundersøkelser i kystnære farvann.

Argeo har som målsetning å transformere havromskartlegging og inspeksjonsindustrien gjennom robotisering, sensor og avbildningsteknologi. Dette gir en signifikant økning i data- nøyaktighet, detaljrikdom og innsamlingseffektivitet, samt et vesentlig redusert CO2 fotavtrykk. Argeo sine markeder er innen infrastruktur, havvind, olje & gass inspeksjon samt leting etter dypvannsmineraler. Argeo har kontorer i Asker og i Tromsø. https://www.argeo.no/