Multiconsult evaluerer Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond ble opprettet i 2007 i forbindelse med innføringen av en miljøavgift for tilreisende til Svalbard. De opptjente midlene fordeles til tiltak som skal bidra til å bevare Svalbards naturmiljø og kulturarv.

14. mars 2018

Etter 10 års virksomhet skal Multiconsult nå evaluere fondet. Viktigheten av miljøvernfondet for bevaring av Svalbards naturmiljø og kulturminner er kjernen i evalueringen. Et sentralt spørsmål vil være i hvilken grad tiltakene bidrar til måloppnåelse, samt i hvilken grad tiltakene gir grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Jeg er spesielt glad for at miljøvernfondet i sin vurdering av vårt tilbud, legger så stor vekt på det tverrfaglige teamets kunnskaper om kulturmiljø, naturmiljø og Svalbardsamfunnet. Forhåpentlig kan vi benytte denne kompetansen til å identifisere mulige forbedringer i anvendelsen av midlene i fondet, sier oppdragsleder fra Multiconsult, Erik Whist.

I konkurranse med ni erfarne tilbydere fikk Multiconsult svært gode skussmål for sin bakgrunnsforståelse og løsningsbeskrivelse, og tillegg til relevante evalueringsoppdrag og gode referanseprosjekter.