Våtmark_1390x576

Multiconsult bistår Oslo våtmarkssenter

Multiconsult har inngått avtale om å bistå med undervisning ved Oslo våtmarkssenter.

20. oktober 2014

Oslo våtmarkssenter har et særskilt ansvar for å formidle kunnskap om to rike naturområder, Østensjøvannet og Fornebu. Oslo våtmarkssenter drives med midler fra Miljødirektoratet og har ansatt egen naturveileder.

Stor interesse blant barneskoleelever

I oktober ble det kjørt i gang et undervisningsopplegg for 3.- og 4.-klassene ved Osloskolene om bunndyr i Østensjøvannet. Barna viser stor interesse og iver i møte med bunndyrene. Biolog Randi Osen fra Multiconsult, naturveileder Toril Hasle fra våtmarkssenteret og biolog Oda Fosse har utviklet bunndyropplegget og står for undervisningen. Undervisningen finansieres av Oslo kommune gjennom en egen partnerskapsavtale, med bidrag fra Multiconsult.

– Våtmarker har et svært rikt naturmangfold, men er dessverre blant de mest truede naturtypene vi har. Norge har gjennom Ramsarkonvensjonen forpliktet seg til å arbeide for bærekraftig bruk av våtmarker i forvaltning og arealplanlegging, herunder verne viktige områder. Da er det viktig både å framskaffe og formidle kunnskap, sier Randi Osen, biolog i Multiconsult.

Elevene får kunnskap om våtmarksområdet og dyr som ofte er utenfor synsfeltet. Insekter, edderkopper, snegler og muslinger fanges inn fra vannmasser og bunnen og overføres til vannfylte bakker. Her går elevene på skattejakt med siler for å studere dyrene på nært hold. I tillegg svarer barna gjennom lek på spørsmål om det de har lært ved Østensjøvannet og fra filmsnutter.

Formidler kunnskap til hele befolkningen

Oslo våtmarkssenter ble i 2012 autorisert som ett av fem nasjonale våtmarkssentre. Det innebærer at de har fått et særskilt ansvar fra Klima- og miljødepartementet for å formidle kunnskap om våtmarkenes betydning.

– Våtmarkene er viktig for blant annet biologisk mangfold og tilgang på ferskvann. Jeg er svært fornøyd med at Multiconsult bidrar i formidlingen av denne kunnskapen sier Osen. Våtmarkssentrene henvender seg til hele befolkningen, og målgruppen omfatter barnehager, skoler, næringslivet og publikum for øvrig.

Bunndyrundervisningen vil foregå så langt fram mot jul som værforholdene tillater. Utover høsten og vinteren er det planlagt at Multiconsult også skal bidra på et opplegg om «vinternatur».