Multiconsult ASA fjerde kvartal og fullt år 2018

Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter i fjerde kvartal hovedsakelig fra økt debiteringsgrad og høyere timerater i Norge. Resultatet ble negativt påvirket av høyt nivå på netto prosjektnedskrivinger og lavt resultat i LINK arkitektur.

26. februar 2019

For året 2018 som helhet økte netto driftsinntekter grunnet økt kapasitet fra oppkjøp og høyere debiteringsgrad, men ble redusert av netto prosjektnedskrivinger. Initiativene i forbedringsprogrammet bidro til en sterk økning i salget og ordrereserven økte med 30.5 prosent til 2 803.4 millioner kroner. Ny CEO Grethe Bergly tiltrer 1.mars 2019 og ny CFO Hans-Jørgen Wibstad tiltrer senest 1. juni 2019.

Konsernets netto driftsinntekter i fjerde kvartal økte med 5.4 prosent til 892.2 millioner kroner (846.2 millioner kroner). Økningen i netto driftsinntekter er utelukkende organisk og reflekterer økt debiteringsgrad og høyere timerater i Norge sammenlignet med 2017. Debiteringsgraden i kvartalet økte til 70.6 prosent (68.4 prosent). Et høyt nivå av netto prosjektnedskrivinger på 33.8 millioner kroner påvirket driftsinntektene negativt.

Driftskostnadene økte med 4.1 prosent, hovedsakelig som følge av høyere lønnskostnader grunnet netto rekruttering og ordinær lønnsregulering med virkning fra 1. juli. EBIT i kvartalet utgjorde 9.5 millioner kroner (tap på 2.7 millioner kroner), som gir 1.1 prosent i driftsmargin.

I 2018 økte netto driftsinntekter med 11.4 prosent til 3 334.8 millioner kroner (2 994.4 millioner kroner) sammenlignet med 2017. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere produksjon på grunn av oppkjøp av Hjellnes-gruppen og Iterio AB. Debiteringsgraden økte til 70.2 prosent (68.4 prosent) og gjennomsnittlig timerate for konsernet er noe høyere enn foregående år. Netto prosjektnedskrivinger var på 66.7 millioner kroner (28.9 millioner kroner) som er et høyt nivå. Det var en kalendereffekt på en arbeidsdag mindre, noe som påvirket inntektene negativt med omtrent 13.5 millioner kroner, sammenlignet med 2017.

Høyere lønnskostnader reflekterer ordinær lønnsjustering og økt bemanning fra oppkjøp. Andre driftskostnader økte tilsvarende og inkluderer økte avsetninger for rettslige krav og kostnader knyttet til internasjonal forretningsutvikling innen fornybar energi. For året 2018 som helhet, utgjorde EBIT 99.0 millioner kroner (118.0 millioner kroner), en nedgang på 16.1 prosent. Driftsmarginen var 3.0 prosent for 2018.

«Jeg ikke fornøyd med det svake resultatet i 2018. Lønnsomheten har igjen vært utfordrende i år, selv om vi har forbedret oss på flere områder gjennom forbedringsprogrammet i Norge. For å forbedre oss ytterligere har vi lansert et intensivert forbedringsprogram, «Best Practice», for hele Multiconsult-konsernet. Jeg er glad for å se økte timerater for nye kontrakter i   en ordrereserve som er høyere enn noensinne, som følge av sterkt salg. Kontantgenereringen har vært god i år, og vi vil fortsette å bygge videre på disse forbedringene fremover for å skape verdi for aksjonærene», sier konstituert konsernsjef i Multiconsult ASA Lars Opsahl.

I lys av de svake resultatene i 2017 lanserte konsernet et omfattende forbedringsprogram med ambisjon om å forbedre EBIT-marginen for 2018 til minst 6%. Som nevnt i tredje kvartal 2018 ble den opprinnelige 6% EBIT-marginen for 2018-ambisjonen ikke nådd, og det er behov for ytterligere forbedringer. De forbedringene som hittil er oppnådd i faktureringsgrad og timepriser, har delvis blitt motvirket av et ikke tilfredsstillende nivå av netto prosjektnedskrivinger. Multiconsult har derfor intensivert arbeidet med forbedringsprogrammet, inkludert nye tiltak for 2019 for hele konsernet, som presentert ved kapitalmarkedsoppdateringen i november 2018. Lønnsomhetsforbedring er fortsatt hovedprioriteringen.

Styret vil foreslå til generalforsamlingen en utbytteutbetaling på 1.50 kroner per aksje for 2018, i tråd med konsernets utbyttepolitikk.

Ordrereserven ved årsslutt var på 2 803.4 millioner kroner (2 147.7 millioner kroner), en økning på 30.5% sammenlignet med 2017. Dette reflekterer en betydelig økning til tross for den oppkjøpte ordrereserven til Hjellnes-gruppen og Iterio AB i 2017, som var på henholdsvis 153.4 millioner og 85.4 millioner kroner.

Det var en sterk økning i salget i fjerde kvartal, noe som gir en vekst i ordreinngang på 44.2 prosent til 1 480.4 millioner kroner (1 026.9 millioner kroner). Flere store kontrakter ble vunnet i perioden og pipeline forblir sterk, særlig innenfor forretningsområdet Samferdsel.

Blant betydelige nye kontrakter tildelt i kvartalet var ny vannforsyning til Oslo, for Oslo Kommune vann- og avløpsetaten og Nord-Krakow S52 Expressway for Generaldirektoratet for nasjonale veier og motorveier i Polen i en EPC med entreprenør Gülemark. Viktige tilleggssalg på eksisterende kontrakter i kvartalet var andre fase (en opsjon) GET FiT Zambia for KfW Development Bank og Drammen sykehus for Helse Sør-Øst.

Selskapet har gjennomført et vellykket aksjekjøpsprogram for ansatte i fjerde kvartal, der ca 21% av konsernets ansatte tegnet seg for aksjer. «Det er veldig inspirerende å se at medarbeidere på tvers av konsernet fortsetter å delta i programmet, som nå er gjennomført med suksess for fjerde året på rad» sier konstituert CEO Lars Opsahl.

Gruppens balanse er per 31. desember 2018 solid med totale eiendeler på 1 890.0 millioner kroner og total gjeld på 593.2 millioner kroner. Konsernet hadde kontanter og kontantekvivalenter til 138.9 millioner kroner, samt netto rentebærende gjeld på 59.5 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene viser fremdeles positiv utvikling på tvers av forretningsområdene. Det er fortsatt sterk konkurranse på større prosjekter i Norge, men positive markedsutsikter og pipeline har den siste tiden gitt positive resultater i form av økt timerate. Likevel er kostnadsnivået for norsk arbeidskraft fortsatt ikke reflektert i timeratene. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og bred tjenesteportefølje danner et godt grunnlag for videre vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Ordrereserven øker og gir et solid grunnlag for videre vekst, støttet av verdifulle rammeavtaler generert fra en bred og robust kundebase.

Les mer: