Nye Veier gjennomførte nylig flytting av hus ved E6 i Trøndelag | Foto: Irene Sveian / Nye Veier

Mulighetsstudie: Ombruk av hus og bygningsmaterialer

Multiconsult og Link Arkitektur har utarbeidet en mulighetsstudie for Nye Veier AS knyttet til ombruk av hus som innløses i forbindelse med store samferdselsutbygginger. Mulighetsstudien kommer med eksempler på at det kan være lønnsomt og bærekraftig å bruke bygninger og materialer på nytt.

22. oktober 2020

Studien har fokus på miljø og sirkulærøkonomi, kostnader ved ombruk/flytting i forhold til rivning eller sanering, forhold knyttet til bygningsvern og muligheter og begrensninger ved eksisterende lovverk og forskrifter.

Et tverrfaglig ekspertteam fra Multiconsult og Link, med spesialkompetanse innenfor bl.a. kulturminner, miljø, arkitektur, bygningsforvaltning og eiendomsforvaltning, har gjennomført mulighetsstudien. Som grunnlag for vurderingene ble det tatt utgangspunkt i et eksempel fra Agder, der et grendemiljø i Lyngdal blir berørt av ny E39.

Les mulighetsstudien om ombruk og flytting av bygninger.