Mulighetsstudie i bioenergi

Multiconsult og Analyse & Strategi har gjennomført en studie som ser på potensialet for økt bruk av bioenergi i norsk industri, i samarbeid med Erik Trømborg ved UMB. Studien er utført på oppdrag fra Enova.

9. januar 2013

Norsk industri bruker i dag om lag 80 TWh energi, og rundt 40 prosent av dette er termisk energibehov. Studien ser på muligheter for å konvertere industriens termiske behov fra fossilt til bioenergi. Industrien er helt essensiell for å redusere de landbaserte utslippene av klimagasser, og Enova øker nå sin innsats for energieffektivisering og energiomlegging i industrien.

– Et mulig og virkningsfullt tiltak er konvertering til fornybar varme. Studien danner deler av grunnlaget Enova har for å vurdere sitt programtilbud, sier oppdragsleder Stig Jarstein.

– For oss har det vært et svært interessant oppdrag der vi ikke minst er blitt bedre kjent med industrien og mulighetene som ligger i konvertering til fornybar energi innenfor dette fagområdet.

Studien har funnet et økonomisk potensial for økt bruk av bioenergi på 3,5 TWh fra et teknisk potensial på 9 TWh. De viktigste barrierene industrien opplever er økonomiske og knyttet til bioenergiprosjektenes lønnsomhet sammenlignet med andre energibærere og tilgang på kapital.

Resultatene er klare

Resultatene fra studien er presentert i en rapport som nå er tilgjengelig på enova.no. Videre skal Birgitte Ramm i Seksjon Termisk Energi i Oslo, presentere studien og tanker rundt framtidens bruk av bioenergi i industrien under Enovakonferansen i januar.

– Energiprosjekter konkurrerer med alle andre prosjekter om investeringsmidlene innad i bedriften og innad i konsernet. For at potensialet skal realiseres gjennom investeringer må energiprosjektene helst ha svært kort inntjeningstid, være svært lønnsomme eller være forbundet med lav risiko, sier Jarstein.

En annen viktig barriere for økt bruk av bioenergi er manglende tilgang til biobrensel og pålitelige leveranser. Markedet for bioenergi er fortsatt umodent i Norge, og industrien opplever det som risikofylt å investere i bruk av en energibærer der det fortsatt er for stor usikkerhet knyttet til pris og leveranse.