1/2

Oversikt over Nye Aker sykehus | Illustrasjon: Team Aker | Helse Sør-Øst

2/2

Somatikkbygningen på Nye Aker | Illustrasjon: Team Aker | Helse Sør-Øst

Milepæl for Nye Aker sykehus

Forprosjektrapporten for Nye Aker sykehus er levert til prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst HF. Rapporten inngår i grunnlaget for den endelige beslutningen hos Helse Sør-Øst RHF om å starte byggingen av Nye Aker. 

18. oktober 2022

I forprosjektet har prosjektgruppen Team Aker bestående av Sweco, RATIO arkitekter, Arkitema, Multiconsult og Bygganalyse jobbet sammen med Helse Sør-Øst og medvirkningsgrupper i Oslo Universitetssykehus HF med å planlegge prosjektet. Til sammen har flere hundre personer vært involvert i forprosjektet. Leveringen av forprosjektrapporten markerer derfor en viktig milepæl som danner grunnlaget for den endelige avgjørelsen om å bygge Nye Aker.  

– Vi er stolte av å ha levert forprosjektrapporten for det som kan bli et av landets største byggeprosjekter dette tiåret, sier Trond Øverland, oppdragsansvarlig i Team Nye Aker. 

– Det har vært svært interessant og utfordrende å være med i planleggingen av Nye Aker sykehus og vi ser fram til å jobbe videre for å skape et godt akuttsykehus for Oslo. Vi har brukt vår kompetanse fra andre sykehusutbygginger og bidrar spesielt med spisskompetanse innen VVS, energi og miljø i dette prosjektet, sier Espen Bjørshol i Multiconsult.

Stort prosjekt 

Nye Aker sykehus blir et stort akuttsykehus med universitetsfunksjoner. Nye Aker vil være lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Tomten for det nye sykehuset er på 186 mål og ligger på en høyde over byen nord for Sinsen. Det nye sykehuset vil sammen med de eksisterende byggene legge til rette for en fremtidsrettet pasientbehandling. For å gi merverdi til pasientbehandlingen, byen og menneskene er det lagt vekt på en god integrasjon av gammelt og nytt, bygninger og grøntområder, og logistikk og trafikk. Det nye sykehuset innebærer nybygg på 170 000 kvadratmeter, i tillegg til at bygninger på totalt 22 000 kvadratmeter skal rehabiliteres.

Arbeidet med forprosjektet startet i 2020. I løpet av året skal styret i Helse Sør-Øst RHF behandle forprosjektet. Forutsatt godkjenning av forprosjektet er neste skritt å starte forberedelsene til byggestart. Etter planen skal Nye Aker kunne ta imot pasienter, ansatte og studenter fra 2031.