Mer enn seks av ti offentlige bygg med utbedringsbehov

Med dagens investerings- og vedlikeholdsnivå vil det ta 17-20 år å dekke vedlikeholdsetterslepet i bygningsmassen innenfor kommunal sektor. Dette fremkommer av en fersk undersøkelse av tilstanden på kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse.

4. juli 2013

Undersøkelsen er utført i tidsrommet mars-juni 2013 av Multiconsult i samarbeid med Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF). Kartleggingsarbeidet som er utført inkluderer 41 kommuner og fem fylkeskommuner, og omfatter ca. 5,2 millioner kvm bygningsmasse fordelt på 4.000 bygninger.

– Vi kan spore en bedring i forhold til tilsvarende undersøkelser som er gjort tidligere. Våre undersøkelser viser likevel et utbedringsbehov på 79 til 124 milliarder kroner avhengig av ambisjonsnivået som legges til grunn, sier professor Svein Bjørberg Multiconsult.

Kun 34 prosent av bygningsmassen i tilfredsstillende forfatning

Dersom man ser på dagens resultater med resultatene fra kartleggingen Kommunenes Sentralforbund gjorde på kommunale bygninger i en rekke kommuner i 2008 er tilstanden noe bedre enn man kunne forvente.

Undersøkelsen viser likevel at kun 34 prosent av bygningsmassen fremstår med god eller tilfredsstillende tilstand. 31 prosent av bygningsmassen er av en kvalitet som krever omfattende tekniske oppgraderingsbehov.

Økonomisk ressurstilgang viktigste hovedårsak

Det foreligger vedlikeholdsplaner i om lag 60 prosent av kommunene, men kvaliteten og oppfølging av planene varierer stort. Knapt halvparten av kommunene svarer at de helt eller delvis er enig i at planene følges opp i praksis. Nær alle viser til økonomiske ressurstilgang som hovedårsak til etterslepet og det etterlyses forankring av vedlikeholdsstrategi og -planer på politisk nivå i et flertall av kommunene.

– Basert på funnene i undersøkelsen ser vi behov for tiltak. Vi anbefaler blant annet at det etableres en nasjonal handlingsplan for lukking av vedlikeholds-etterslepet. Det må være et mål å lukke etterslepet i
løpet av 10 år. Videre bør det også vurderes en tiltakspakke for å stimulere til investeringer i oppgradering og innhenting i etterslepet, sier Bjørberg.