Prosjektet kortreist stein har funnet løsninger for enklere å bruke lokal stein i infrastrukturprosjekter | Foto: NGU

Mer bruk av kortreist stein i veibygging

Steinmasser som tas ut fra tunneler fraktes ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. – Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt, sier Torun Rise, som har ledet innovasjonsprosjektet Kortreist stein, der Multiconsult er en av partnerne.

12. desember 2019

I Norge bygger vi mye vei, med mange og lange tunneler. Prosjektet Kortreist stein har funnet løsninger som gjør det enklere å bruke lokal stein i infrastrukturprosjekter. Økt bruk av lokale steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg redusere transport av nye masser til anleggsstedet. Slik sparer man både penger, miljø og ressurser.

Mye transport er unødvendig
– Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge ny vei lokalt, får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig, sier Torun Rise, leder for innovasjonsprosjektet .

Spesielt nær de store byene er det knapt med sand og grus, og resultatet er transport av materialer over lange avstander.

Mindre utslipp og høyere lønnsomhet
Partnerne i Kortreist stein har utviklet nye tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller og gode planprosesser. Gevinsten er mindre utslipp og økt konkurranseevne for industripartnerne. Prosjektet har hatt fokus på høyverdig bruk av lokale steinmasser, det vil si knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong.

Samarbeid 
Kortreist stein er et innovasjonsprosjekt gjennom Norges Forskningsråds BIA-program, og et samarbeid mellom bransjen og forskningsmiljøene.

Prosjekteier er Veidekke Entreprenør, og SINTEF har hatt prosjektledelsen. Øvrige partnere har vært Veidekke Industri AS, Metso Norway AS, Multiconsult AS, Asplan Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og NTNU.

Fakta om byggeråstoffer

  • Norges årlige forbruk av byggeråstoffer (pukk og grus) tilsvarer 13 tonn per innbygger?
  • 50 % av alt byggeråstoff som produseres i Norge, benyttes i veianlegg?
  • Norge bruker opp mot 50 tonn stein per meter vei i en to-felts-vei?
  • Norge tar ut ca. syv millioner kubikkmeter tunnelmasser (ca. 19 millioner tonn) hvert år, som i hovedsak dumpes? Dette utgjør nær halvparten av Norges årlige byggeråstoffbehov?
  • 20% av all lastebiltransport er transport av byggeråstoffer?
  • Norge bruker mer energi på å transportere enn på å produsere byggeråstoffer?

Arbeidet i Kortreist stein er oppsummert i en sluttrapport.