1/3

Illustrasjon fra den nye stasjonsalmenningen. Levende bygulv og aktive førsteetasjer | Illustrasjon: Places Studio og LINK arkitektur

2/3

Oversiktsbilde som viser nytt stasjonsområde og koblinger til eksterne omgivelser | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/3

Illutrasjon fra stasjonen med sømløse overganger og trygge forbindelser | Illstrasjon: LINK arkitektur

Konsept for nytt stasjonsområde i Porsgrunn

Multiconsult og LINK arkitektur utarbeidet våren 2018 en mulighetsstudie for bærekraftig byutvikling ved stasjonsområdet i Porsgrunn, på oppdrag for Porsgrunn kommune.

16. august 2018

Mulighetsstudien skal gi avklaringer for å komme i gang med planleggingen og utviklingen av området rundt dagens jernbanestasjon. Utbygging av InterCity Vestfold og Grenlandsbanen utløser nye utviklingsmuligheter sentralt i Porsgrunn. Endret linjeføring på jernbanespor, ny plassering av stasjonen og mulighet for urbane koblinger på tvers av jernbanen åpner opp for helt nye sammenhenger i fremtidens Porsgrunn og dette var sentrale temaer i besvarelsen.

Grønn mobilitet

Prosjektet baseres på en bærekraftstrategi knyttet til grønn mobilitet, attraktive holdeplasser, levende bygulv, sosiale møtesteder, overvannsproblematikk og sammenkobling av blå-grønne strukturer.

Stasjonen utvikles med god tilgjengelighet og nye urbane koblinger. Brukerreisen gjennom byen; til fots, på sykkel og kollektivt danner grunnlaget for utformingen av det nye stasjonsområdet. Det skapes ett finmasket nett av urbane forbindelser som er både effektive, attraktive, trygge og opplevelsesrike.

Attraktivt for mange typer byfunksjoner

Gode mobilitetsløsninger og tilgjengelighet gjør stasjonsområdet til ett attraktivt sted for mange ulike typer byfunksjoner. For å styrke profilen til Porsgrunn som studentby foreslår vi at Høyskolen flyttes fra dagens plassering på Kjølnes og til ett nytt Campusområde ved stasjonen. Kjølnes kan dermed transformeres til ett stasjonsnært boligområde i nær tilknytning til eksisterende skoler, idrettsanlegg og grøntområder. Forslaget la vekt på å legge til rette for etablering av handel og næringsvirksomhet i deler av prosjektområdet, varierte bomiljø og attraktive sosiale møteplasser.

Parallelloppdraget er utført i samarbeid med spesialister fra Urban LINK, LINK Landskap, Analyse & Strategi og Multiconsult.