Konsekvensutredning i Barentshavet

Analyse & Strategi og Multiconsult i Tromsø har gjennomført en konsekvensutredning av logistikk og infrastruktur relevant for petroleumsvirksomhet i Barentshavet, på oppdrag for Olje og Energidepartementet (OED).

30. oktober 2012

Gjennom denne prosessen har selskapene utført to konsekvensutredninger (KU): det sørøstlige Barentshavet (tidligere omstridt område) og i havområdene ved Jan Mayen.

Offentlig høring

Konsekvensutredningene ble lagt fram den 16.oktober for offentlig høring. De gir berørte interessenter mulighet til å komme med innspill til det faglige arbeidet som er gjennomført, for således å sikre god faglig kvalitet. Det er satt av tre måneder til høring av konsekvensutredningen.

Gjennom dette arbeidet er selskapene med på å sette sitt preg på den videre utviklingen for områdene i nord. Konsekvensutredningen er en del av åpningsprosessen for Barentshavet sørøst. I tillegg gjennomføres en geologisk kartlegging. Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen senere legge fram en stortingsmelding som anbefaler åpning for petroleumsvirksomhet.

Oljedirektoratet interessert

Barentshavet sørøst vurderes av Oljedirektoratet som interessant å utforske med tanke på petroleumsforekomster. Det er påvist olje og gass både øst og vest for området. Det er derfor gode muligheter for funn og senere produksjon i Barentshavet sørøst. Dette vil bidra til å opprettholde norsk olje- og gassproduksjon fra omkring 2030. Som en del av åpningsprosessen har Oljedirektoratet gjennomført en geologisk kartlegging av området. De første resultater fra kartleggingen legges fram tidlig i 2013.

Høringsinstansene og andre med interesse for saken har frist til å oversende sine kommentarer til Olje- og energidepartementet innen 16. januar 2013.