Kollektivutfordringen på Jæren

Multiconsult og Analyse & Strategi åpnet for diskusjon rund hvordan man skal lykkes med å ta veksten kollektivt på Jæren. 15. april var det invitert til frokostmøte på Multiconsults kontor i Stavanger. Der lyktes det i å starte opp en god dialog rundt utfordringer og potensiale knyttet til samferdsels og kollektiv utfordringen regionen står ovenfor.

29. april 2015

Utfordringer og løsninger

Gottfried Heinzerling, samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, fremhevet hovedmålet i bypakken for Nord-Jæren: «Nullvekst i biltrafikk frem til 2032». Grunnlaget for dette er klimahensyn og en samordnet areal- og transportpolitikk. Ambisjonene er å gi god fremkommelighet for kollektivtrafikk, syklende og gående samt næringstransport. «Bussvei 2020» er et sentralt ledd i denne satsningen kombinert med strategisk plassering av bomringer.

Hvordan bygge nullutslippsbyen rundt kollektiv transportinfrastruktur?

Floire Daub fra Spacegroup inledet sitt innlegg med å se på den skandinaviske «8 millioners byen», og reisen fra Oslo til Gøteborg og videre til København. Hvordan er Oslo sentralstasjon tilrettelagt for reisende, og hvordan kan den tilrettelegges?

Denne problematikken er også relevant for Sandnes. Spacegroup har utarbeidet et forslag til Ruten i Sandnes Dette skal være en åpen og fleksibel festplass og området skal bli byens «Central park». Barrierevirkninger av jernbanen planlegges å være minimale, og det skal være god relasjon til Sandnes havn øst for Ruten.

Dobbeltspor på Jæren

«Jærbanen er ryggraden i transportsystemet på Jæren og skal tilby et miljøvennlig kollektivtilbud av høy kvalitet som bidrar til en godt integrert bo- og arbeidsregion» sa Lars Rugtvedt fra Jernbaneverket.. Prosjektet med dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø skal bidra til høy kapasitet og frekvens, slik at toget bidrar til å øke andelen med kollektivreisende. Planlegging av et slikt prosjekt krever fokus på flere områder. Stasjonene må være funksjonelle og tilrettelagt for reisende, og matestrategier må gjennomarbeides.
Espen Martinsen fra Analyse og Strategi har vært delaktig i delutredningen om matesystem for Jærbanen. Denne delutredningen skal skissere mulige strategier og løsninger for å mate inn til Jærbanen ogbidra til å nå det overordnede målet om at flest mulig reiser skal foregå kollektivt.

– For å finne den optimale rollefordelingen mellom buss og tog, må hele kollektivsystemet sees i sammenheng og gi tog og buss best mulig vilkår for å fungere godt sammen, sa Martinsen.

Bjørn Oscar Unander, daglig leder i Analyse & Strategi, oppsummerte møtet med at den store befolkningsveksten på Jæren har behov for gode kollektive løsninger. I tillegg hadde Espen Eek en oppsummering av Multiconsult sitt foreløpige arbeid med prosjektet dobbeltspor på Jæren.

– Frokostmøtet var en suksess med god mat, spennende innlegg og nettverksbygging. Dette er en unik mulighet for å samles og drøfte faglige tema med andre i samme bransje, og har definitivt gitt mersmak hos Multiconsult region Sør-Vest, sier markedskontakt i Sør-Vest Kari Loland.