Knutepunktutvikling Mjøndalen og Hokksund stasjon

Multiconsult har vunnet kontrakten på knutepunktutvikling Hokksund og Mjøndalen.

28. april 2015

– En spennende og flott oppgave som blant annet har krevd tett samspill mellom alle jernbanetekniske fag, plan, areal, konstruksjon og veg for å vinne, sier markedssjef på Bane Tone Manum.

Målet med oppdraget er å utarbeide detaljreguleringsplan med tilhørende tekniske hovedplaner for Mjøndalen stasjon i Nedre Eiker kommune og for Hokksund stasjon i Øvre Eiker kommune. Planarbeidet skal bygge videre på mulighetsstudien av Mjøndalen og Hokksund stasjoner, samt “Utredning av areal- og sporbehov Nedre Buskerud»

Prosjektet skal planlegge for helhetlig knutepunktsutvikling ved begge stasjonenene, med fokus på adkomst for gående, syklende og kollektivtransport og universell utforming. Det planlegges hvordan stasjonene skal tilsluttes gatenett og tettstedene.

Ved begge stasjonene skal det gjennomføres stasjonsoppgradering for å møte tilbudsøkning til 1 vendende tog i timen på Hokksund, i tillegg til eksisterende regiontogpendel Eidsvoll-Kongsberg, samt kryssing med godstog og fjerntog. På Mjøndalen stasjon skal eksisterende plattformatkomst legges ned og ny planskilt kryssing skal etableres. I tillegg gjennomføres oppgradering/etablering av planskilt kryssing og plattformadkomster på Hokksund. Prosjektet forutsetter også omfattende geotekniske undersøkelser.

Oppdragsleder Helge Johansen fremhevet at et tett samarbeid mellom Jernbaneverket, Multiconsult og kommunene er en forutsetnings for å få til gode løsninger.