Klynge for tunnelsikkerhet

Innovasjon Norge gir støtte til en klynge for tunnelsikkerhet, hvor Multiconsult er bidragsyter både i søknaden og arbeidet med klyngen. Formålet er bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

24. juni 2016

I 2012 gjorde fylkestinget i Rogaland vedtak om å bygge flere underjordiske tunneler i regionen i årene fremover. I den forbindelse er det viktig å ivareta sikkerhet og beredskap. Arbeidet med tunnelsikkerhet i Rogaland har resultert i etableringen av en klynge for tunnelsikkerhet, Norwegian Tunnel Safety Cluster. Hensikten med klyngen er at flere aktører sammen kan jobbe for økt sikkerhet i tunneler.

Innovasjon Norge gir støtte og oppfølging til klyngen gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Multiconsult har bidratt i søknadsarbeidet, og Thor-Inge Thrana, Direktør Sør-Vest, deltar i klyngens interimsstyre.

– Med midlene vil vi kunne legge enda bedre til rette for, utløse og forsterke utviklingsaktiviteter i tunnelklyngen. Dette vil bidra til ny kunnskap og kompetanseheving på feltet tunnelsikkerhet og gi tryggere tunneler for oss alle sammen, sier Thrana.

Kommersialisere løsninger for bedre sikkerhet

Norwegian Tunnel Safety Cluster holder til i Rogaland. Klyngen består blant annet av oljeleverandørbedrifter som har funnet nye markedsområder. Klyngen har foreløpig 69 medlemmer.

– Formålet er å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for å kommersialisere eksisterende og nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet. Det er positivt at staten nå bevilger midler til dette feltet. Grensesprengende norske tunnelprosjekter står i kø, og prinsippene rundt hvordan vi håndterer storulykkepotensialet i design av tunneler er fortsatt umodne, tilfører Henrik Bjelland, rådgiver i Multiconsult og Ph.D. innen brannsikkerhet i bygninger og tunneler.

Verdifull kompetanse inn i klyngen

– Vi har mye kompetanse å bidra med inn i klyngen, gjennom solid kunnskap og lang erfaring med design og bygging av tunneler og bergrom. Robuste sikkerhetsløsninger blir til gjennom tverrfaglig samarbeid. Multiconsult har derfor gode forutsetninger for å kunne bidra til økt tunnelsikkerhet, avslutter Thrana.