1/2

Ina Aspestrand forteller om funnene i rapportene.

2/2

Rapportene State of the Nation - Norges tilstand

Klimautfordringer krever bedre vedlikehold

Klimatilpasninger og naturskade var sentralt på et seminar arrangert av organisasjonene «Klima 2050» og Naturfareforum 29. august. Ina Aspestrand fra Rådgivende Ingeniørers Foreningen og Multiconsult fortalte på seminaret at det vil kreves betydelige midler til vedlikehold fremover.

4. september 2019

– For å møte fremtidige klimautfordringer og andre krav, kreves det betydelige midler til ekstraordinært vedlikehold og oppgraderinger av kommunale bygg og infrastruktur, mener Ina Aspestrand, som er avdelingsleder i Multiconsult.

Aspestrand og et team fra Multiconsult har vært med i utarbeidelsen av tre rapporter som er utgitt av Rådgivende Ingeniørers Forening. Rapportserien «State of the Nation – Norges tilstand» gir en oversikt over tilstanden når det gjelder kommunale og fylkeskommunale bygg, fylkes- og kommunale veier samt vann og avløp.

– Fremover må kommunene i enda større grad skaffe seg oversikt, samt prioritere tiltak og planlegge hva som skal utføres. Det er behov for å ta tøffe valg, og prioritere det som sikrer folkehelsen, samtidig som det er viktig å ta i bruk nyvinninger, lære av de beste, stille krav og dele erfaringer, sier Aspestrand.

Til sammen utgjør byggene og infrastrukturen en verdi på 3800 milliarder kroner og har en samfunnskritisk funksjon. RIF-rapportene avdekker et vedlikeholds- og oppgraderingsbehov i norske kommuner og fylkeskommuner på 1450 milliarder. For at etterslepet skal synliggjøres bedre mener Aspestrand at en mulighet er å føre dette som gjeld i kommunenes balanseregnskap.

Viktig tema
Klimaendringene vil klart føre til behov for hyppigere vedlikehold, samt større behov for sikring av bygninger og infrastruktur mot økende klimapåkjenninger. Et viktig tema på seminaret var hvordan vi kan få til mer forebygging knyttet til eksisterende bebyggelse og infrastruktur.

Les mer om
Naturfareforum er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører for å redusere vår sårbarhet for uønskede naturhendelser.
https://naturfareforum.com/

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer.
http://www.klima2050.no/