Tverrsnitt av magasinet i Valkyrien takhage. Illustrasjon: Multiconsult

Klimatilpasset takhage på Majorstua

Er en takhage som fordrøyningstiltak for overvann en «dråpe i havet», eller et tiltak som gjør en forskjell i det urbane landskapet?

1. april 2020

I større byer er fortetting og arealknapphet en utfordring for håndtering og infiltrasjon av overvann. Stadig mer ekstremvær gir også hyppigere hendelser hvor overvann blir et problem i byene våre. Et tiltak for økt fordrøyningskapasitet i tett bebygde områder er å ta i bruk takarealer som magasin for overvann.

Fordrøyningspotensial

Grønne tak har vært foreslått som et tiltak mot overvannsproblemer i flere år, men hvordan bør en klimatilpasset takhage utformes? Tak dekket med tynne, grønne matter av sukkulenter som bergknapp og tilhørende tynt jordlag tar ikke opp nok vann til å utgjøre en særlig stor forskjell. Men ved nøye planlegging og involvering av landskapsarkitekt i tidlig fase i byggeprosjektet, kan man legge opp til en oppbygging av takhagen som gjør at betydelige mengder vann kan fordrøyes. Planmyndigheter, blant annet i Oslo kommune, stiller strenge og helt nødvendige krav om håndtering av alt overvann på egen tomt, fortrinnsvis i åpne løsninger. Prosjekterende landskapsarkitekter må derfor tilegne seg kunnskap om hvordan takarealene kan optimaliseres for dette formålet. Videre blir det stadig oftere stilt krav til blå-grønn faktor i utbyggingsprosjekter. En godt utformet takhage er med på å heve de blå-grønne kvalitetene i prosjektet som gir poeng i en utregning av blå-grønn faktor, også dette som en del av det å etablere klimarobuste anlegg.

Klimarobust anlegg

I dette prosjektet har landskapsarkitekten, sammen med utbygger og oppdragsgiver  utforsket hvordan fordrøyningskapasiteten kan optimaliseres for en takhage, samtidig som utformingen gir gode vilkår for opphold i grønne omgivelser på taket av en bygård på Majorstua i Oslo sentrum. Den eldre bygården i Valkyriegata 1-3 er under ombygging til bolig og kjøpesenter, og i den forbindelse ble landskapsarkitekt og VA-rådgiver fra Multiconsult engasjert for detaljprosjektering av takhagen. Prosjekteringen er utført i nært samarbeid med Multiblokk, som har ansvaret for valgt løsning for fordrøyning og utførelse av anlegget. Resultatet er attraktive felles utearealer for beboerne, noe som øker bygårdens bokvalitet. I tillegg blir alt overvann håndtert i åpne løsninger på egen tomt, i henhold til Oslo kommunes overvannsstrategi. Oppdraget er et resultat av kommunens grep for å gjøre den mer «klimarobust». Multiconsults landskapsarkitekter er stolte av å kunne ta del i utviklingen gjennom dette prosjektet.

Full utnyttelse av tilgjengelige arealer

Planen inneholder fleksible oppholds- og lekearealer, samt inngangspartier til leiligheter med tilhørende grøntområde. Det var avgjørende for prosjektets suksess å få til en høy utnyttelsesgrad av de arealene som var til rådighet for oppholdsfunksjoner, samt å utforme gangsoner som fører til enkel orientering og adkomst til leilighetene. Følgende faktorer var blant dem det var viktig å ta hensyn til: fall på tak, plassering av sluk og oppbygging av volumer for fordrøyning av overvann. I tillegg er tykkelse og type membran og isolasjon, brannsikkerhet, oppbygging av volumer for planting av vegetasjon, prinsipp for vanning, ivaretakelse av universell utforming, samt belysningskonsept og det å ivareta sikkerhet for lekearealene vesentlig faktorer å koordinere. Hovedutfordringen var begrenset tilgjengelig høyde mellom takkonstruksjon og innganger. Det bød på problemer å oppnå tilstrekkelig høyde for å oppfylle kravene til tykkelse på isolasjon, membraner samt settelag og heller i gangbane, og i tillegg å få riktig fall fra innganger til sluk.

Plassbygde benker og plantekasser

Et viktig kriterium var at grøntarealene og de faste dekkene måtte lede og fordrøye takvannet. Det viktigste ble dermed at både de grønne og de grå flatene måtte være permeable. For å skape variasjon i dekket, ble betonghellene prosjektert i varierende størrelse. Plantekasser ble brukt slik at busker, små trær, klatreplanter og stauder/prydgress skulle få tilstrekkelig jordvolum. På denne måten kunne takhagen få en større diversitet av vegetasjon enn bare gress og bergknapp. Når det gjelder plantevalg, var det viktig å bruke insektvennlige arter, herunder vegetasjon som for eksempel lavendel, som tiltrekker seg bier. Plantekasser og benker av tre er plassbygd for å utnytte tilgjengelig plass optimalt. For vanning av vegetasjon i tørre perioder er det lagt opp til svetteslanger i plenareal og plantekasser.

Takhagen, og adkomster til leilighetene, er universelt utformet med taktil oppmerking ved trapper og heis, håndløpere ved ramper samt belysning av gangbaner og oppholdssoner. Til sistnevnte belysning er det brukt pullerter, mens det er montert effektbelysning på vegetasjon og LED-lys i benker og i håndløpere.

Landskapsplan for Valkyrien takhage. Illustrasjon: Multiconsult

Kamp med millimetere

Oppdraget er gjennomført i samspill mellom flere fagdisipliner, da det er komplekse forhold som må løses av en komplett, tverrfaglig prosjekteringsgruppe. I tillegg har anleggsgartneres kompetanse og fokus på detaljer i gjennomføringen vært avgjørende for å sikre tilpasninger av prosjekterte løsninger til situasjonen på byggeplass, og endringer underveis. Sluttproduktet er detaljering av et urbant uterom med full utnyttelse av arealet, kombinert med gjennomprosjekterte løsninger for optimal fordrøyning av overvann. Problemstillingen med begrenset tilgjengelig høyde mellom takkonstruksjon og innganger oppsto fordi landskapsarkitekt og tverrfaglig prosjekteringsgruppe ikke ble etablert ved prosjektets oppstart. Landskapsarkitekt ble engasjert under bygging i en sen fase, ved planlagt oppstart av byggearbeidene på takterrassen. Det var dermed ikke prosjektert med tilstrekkelig høyde for optimal oppbygging av blant annet plantevolumer og permeable dekker. Det var med bakgrunn i dette svært utfordrende å arbeide med høydesetting og fallforhold for å løse håndtering av overvann på egen tomt.

I samspill med flere fagdisipliner ble sluttproduktet detaljering av en klimatilpasset takhage. Anlegget er under utførelse per mars i år og forventes ferdigstilt i løpet av april.

– Vi har løst kompliserte fallforhold i kamp med millimetere. Vi skapte en attraktiv takhage gjennom et tett tverrfaglig samarbeid. Prosjekteringen har vært i nær samarbeid med Multiblokk som har at ansvaret for valgt løsning for fordrøyning og for utførelsen av anlegget, soer Merete Stokke Hestvedt, oppdragsleder Multiconsult.