Representanter fra BaneNOR, Statsbygg, Statens vegvesen, Multiconsult, Norcem, Cautus Geo og Argeo var samlet til workshop hos Multiconsult fredag 12. november om innovasjonsprosjektet KlimaGrunn.

KlimaGrunn | Innovasjon i koblingen av fagretninger

I innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn har arbeidet med å koble resultater fra tre ulike delfaser nå startet. Målet er å finne en innovativ løsning for hvordan redusere klimagassutslippene ved grunnstabilisering i utbyggingsprosjekter.

15. november 2021

Gjennom innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn skal det utvikles en ny metode for å predikere og dokumentere styrke, stivhet og homogenitet i bindemiddelstabiliserte peler. På den måten skal det Innovasjon Norge-støttede prosjektet bidra til å redusere klimagassutslipp gjennom å optimalisere mengden bindemiddel i grunnstabilisering ved utbygging av infrastruktur og bygninger.

– Løsningen er tverrfaglig og skal bygge på kjent teknologi innenfor seismikk, sensorteknologi, materialteknologi og geoteknikk. KlimaGrunn handler nettopp om å koble allerede kjent teknologi sammen på nye måter for å oppnå innovative løsninger, sier prosjektleder Eivind Juvik i Statens vegvesen, som sammen med Statsbygg og BaneNOR utgjør partnerskapet KlimaGrunn. På leverandørsiden er Multiconsult sammen med Norcem, Cautus Geo og Argeo.

Så langt har KlimaGrunn utviklet nye laboratorieprosedyrer der resultatene gir grunnlag for utvikling av korrelasjonsmodeller for styrke og stivhet basert på herdeprosess og skjærbølgehastighet. Videre er det gjennomført feltforsøk der en viktig del av løsningen, nemlig sensorteknologi, krysshullstomografi og overflateseismikk er testet ut. I tillegg er det utviklet løsninger for import av data fra feltmålinger og presentasjon av korrelasjonsmodeller i Cautus Web.

Innovativ kobling

12. november var derfor alle partene på oppdragsgiver- og leverandørsiden samlet til workshop hos Multiconsult i Oslo. Formålet med workshopen var å sammenstille resultater fra delprosjektene som de ulike fagdisiplinene til nå har gjennomført hver for seg, og å identifisere og løse tverrfaglige utfordringer.

– Til nå har vi primært arbeidet med våre separate resultater fra laboratorie- og feltforsøkene. Derfor var det svært viktig for prosjektet å møtes for å dele resultater og starte arbeidet med å koble dem samme, sier Tonje Eide Helle, prosjektleder i Multiconsult og leder for leverandørsiden i prosjektet.

Løsningen skal nå videreutvikles basert på erfaringene fra det gjennomførte feltforsøket. Deretter planlegges det å teste ut løsningen i et nytt feltforsøk i første halvdel av 2022.