Kilden Barnehage | Foto: Multiconsult

Kilden Barnehage – Nominert til Årets bygg 2019

Kilden barnehage skal oppfylle høye ambisjoner innenfor energi og miljø. Bygningen skal bygges som et plusshus iht. Futurebuilts definisjon: “Energibruk relatert til drift av bygningsen skal over året minst kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi. For å regnes som plusshus må det produseres overskuddsenergi på minst 2 kWh/m2 BRA pr år.

14. august 2019

Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres, og utslipp fra transport, energi og materialbruk skal reduseres med minst 50% i forhold til referanse. Målsettingen er derfor å skape et barnehagebygg der arkitekturen, miljøambisjonene og den helhetlige funksjonaliteten sammen danner premisser for løsningen helt fra første skisse. På denne måten ivaretas helheten i løsningsforslaget, og man unngår kompromisser mellom motstridende ønsker og ambisjoner.

I følge juryen er det vinnende løsningsforslaget et svært godt gjennomarbeidet prosjekt som oppnådde god score på alle underkriterier. Prosjektet er et konseptuelt spennende utkast som er særdeles godt tilpasset ambisjonen som plusshus.

– ”Fabelaktig” viser at det er mulig å bygge spenstige plusshus-barnehager i Norge. Forslaget viser betydningen av en bred og tverrfaglig tilnærming med god integrasjon av bygningsform, ventilasjonskonsept og tekniske løsninger. Takformen er optimalisert for produksjon av solstrøm og solcellepanelene er integrert i takflaten på en forbilledlig måte, sier Stein Stoknes, jurymedlem og prosjektleder I FutureBuilt.

Tomten for barnehagen ligger i en skålform i terrenget. Den fremherskende vindretning på sommerstid i Oslo er fra syd og sydvest. Vinterstid er fremherskende vinder fra nordøst. Bygningsvolumenes utforming og plassering på tomta tar videre utgangspunkt i følgende hovedmålsetninger:

– Bevaring av bygningsstruktur i området
– Optimalisering og skjerming av utendørs lekearealer
– Optimalisering av takflater for plassering av solcelleanlegg
– Gjenbruk av fotavtrykk fra eksisterende bygningsmasse

Egen energiproduksjon står sentralt blant prosjektets målsettinger. Dette løser vi ved å tenke solceller som takmaterial heller enn tekniske installasjoner montert i tillegg til bygningens materialer. Saltakenes vinkel og retning optimaliseres for plassering av solcellepaneler, slik at nødvendig areal for produksjon av energi oppnås.

Fotavtrykk fra eksisterende bygg bevares, og deler av ekssiterende bygningsmasse gjenbrukes i utestruktur eller som fyllmasser. Fotavtrykket sammenholdes med optimaliserte takvinkler og retninger, og gir et nytt bygningsvolum basert på tradisjonell grunnform, der skrå mønelinje og asymmetrisk snitt gir et moderne og fremtidsrettet bygg med røtter i tradisjonell og velkjent form.

Bygningens ytterflater formes som en værhud som knytter sammen tak og vegg til en formmessig helhet. Åpninger i værhuden i form av større utskårne felter danner ramme for større glassfelter til rom der det er behov for dette. Små vindusglugger etter behov skaper kontakt mellom inne og ute, og integreres i værhudens geometri slik at et rolig uttrykk ivaretas.