1/5

Ferdig sanert, tilbakeført strand i nordre del av området. På de indre delene av områdene skal det etableres blomstereng. Foto: Multiconsult

2/5

Rester av en gammel avfallsfylling, funnet under gravearbeidene. Foto: Multiconsult

3/5

Kontrollprøvetaking underveis i gravearbeidet. På bildet vises utgravd avfall, inkludert to eldre sjøminer, og en kan se oljelag på vannet i gravegropa. Foto: Multiconsult

4/5

Dronebilde av utgravingen. Foto: Multiconsult

5/5

Funn fra arkeologisk utgraving ved det gamle fergeleiet (innfelt), og maleri som viser eksempel på en mulig lignende brygge (begge er hentet fra rapport etter arkeologisk registrering, «Rapport arkeologisk overvåkning 2023 Karljohansvern fergested», Vestfold og Telemark fylkeskommune, 22. november 2023).

Karljohansvern i Horten: Multiconsult har bistått i oppryddingen

Hva gjør man når man har et elsket bade- og turområde med både strender og kyststi, viktige kulturminner og kjente truede arter, og så oppdager at strandmassene skjuler mengder av både tungmetaller og søppel? På Karljohansvern i Horten ringte de miljøgeologene i Multiconsult. Vi har bistått Forsvarsbygg med å rydde opp ved to strender, der totalt 50 000 tonn forurensede jordmasser har blitt fjernet siden oppstart i 2022.

18. januar 2024
Anne Kristine Søvik, Gunnar Olstad, Jakob Lindtorp, Siri Haug, Mari Strømme, Trude Skogesal, Øystein Rønning Berge, Øystein Fidjestøl, Christian Hvidstein

Det var publikum som i 2020 varslet om funn av avfall på en strand på Forsvarsbyggs eiendom ved Karljohansvern i Horten kommune. Etter at Forsvarsbygg satte i gang innledende undersøkelser, viste det seg at deler av massene var svært forurenset, av blant annet bly og andre tungmetaller.

På oppdrag for Forsvarsbygg utførte Multiconsult videre miljøgeologiske grunnundersøkelser i området. Analyseresultater og risikovurdering med hensyn til helse og spredning, viste stor utstrekning av til dels sterkt forurensede masser på land som måtte fjernes. Det gjorde at Forsvarsbygg stengte strendene i 2021. Multiconsult utarbeidet tiltaksplaner med beskrivelse av hvordan de forurensede massene skulle håndteres. 

Hvor kommer forurensningen fra?

Det har vært skips- og forsvarsindustri i området i mange år. I 1945 ble et verft i nærheten bombet, og man tror at en del masser som ble fjernet ved oppryddingen etter denne bombingen ble deponert på strandområdet. Flere bygninger på Karljohansvern verft ble også skadet under tyske angrep, og teglstein og ulike byggematerialer fra revede bygninger er også del av fyllinga. Sannsynligvis er det også deponert diverse masser i årene etter dette. Blant annet ble det funnet en gammel avfallsfylling med skrot og oljeforurensede masser på sørlige del av området.

Komplisert arbeid

Ett av miljømålene for tiltaket var at fjerning av forurensede masser ikke skulle føre til negative helse- eller miljøkonsekvenser. Dette var lettere sagt enn gjort, ettersom det var flere ting å tenke på:

  • Bevare utseende og kjennemerker i så stor grad som mulig, siden området brukes som bade- og turområde.
  • Unngå unødvendig transport og deponering, bla. gjennom å gjenbruke masser der det var mulig.
  • Naturmangfold. Området ligger innenfor verdifulle naturområder, og det er registrert en rødlistet art, totannkøllesnegl, nær graveområdet. Dette er en ytterst sjelden art i Norge. Det var også påvist flere typer fremmede plantearter innenfor graveområdet. Det var nødvendig å gjennomføre tiltak for å unngå spredning.
  • Kulturminner. Horten Karljohansvern er en tidligere orlogsstasjon, og var marinens hovedverft fra 1850 til 1968. Før marinestasjonen ble etablert hadde Horten lange tradisjoner som ferge- og gjestgiversted, med dokumentert historie tilbake til 1500-tallet. Siden store deler av området ikke var undersøkt før tiltak, var det viktig å planlegge for arkeologiske undersøkelser underveis i gravearbeidene. Det var viktig å ikke ødelegge kjente og eventuelle ukjente kulturminner.
  • Hensyn til beboere, ettersom transporten av masser måtte gå via mindre veier gjennom boligområder på Karljohansvern.
  • Sikkerhet ved utgraving, ettersom en ved utgraving kunne treffe på både eldre miner og blindgjengere etter bombing.
  • Risiko for spredning til sjø ved utskiftning av masser i strandkanten.

Gjennomført tiltak (2022-2023)

Totalt 50 000 tonn forurenset jord og 200 tonn avfall (betong og metall) ble fjernet fra området. Under utgraving var Multiconsult var daglig til stede i felt i mange måneder. Her bistod vi entreprenøren med faglige råd, tok kontrollprøver av de ferdig sanerte områdene, og dokumenterte fremdrift med dronebilder og ukentlige rapporter. Det har vært et tett og veldig godt samarbeid med byggherre, byggeleder og utførende entreprenør.

Multiconsult har utarbeidet konkurransegrunnlagets del III, SHA-plan, samt beskrivelse med poster. Multiconsult har også utarbeidet sluttrapporter til Statsforvalter.

Området har i stor grad blitt tilbakeført til opprinnelig terreng. En av Forsvarsbyggs egne biologer har fulgt prosjektet tett. I tillegg er fremmede plantearter fjernet, og det er lagt til rette for stedegne arter. Området med den truede arten totannkøllesnegl ble sperret av før tiltak.

Arbeiderne på prosjektet fikk innføring i hvordan man kunne se etter tegn til gjenstander av arkeologisk interesse. I tillegg gjennomførte Fylkeskommunen en arkeologisk utgraving underveis. Det ble funnet rester av trestokker og vei som stammet fra en bryggekonstruksjon på fergeleie tilbake til 1800-tallet.

Etter tiltak

Nordre del av området ble ferdig tilbakeført høsten 2022, mens søndre del av området ble ferdig tilbakeført rett før jul 2023. Både kyststi og nordre og søndre strand kan dermed åpnes for bruk til sommersesongen.

Prosjektet har vært utfordrende og svært lærerikt, både når det gjelder fjerning av svært forurensede masser helt ned i sjøkanten, samt ved reetablering av ny strand. 

Oppdraget har vært et samarbeid mellom kontorene i Bergen, Oslo, Trondheim og Skien.