Intelligent transport gir ny risiko

Utviklingen av intelligente transportsystemer gir ikke bare åpenbare fordeler, de bringer også med seg nye utfordringer for hvordan man håndterer risiko.

21. mars 2018

Da ITS Norge 15. mars arrangerte sin årlige konferanse om intelligente transportsystemer var Multiconsults Rune Winther invitert til å holde foredrag om risikostyring. Han er faglig leder i kompetansenettverket Systemsikkerhet og risikostyring og ansatt i seksjonen HMS og risikostyring.

Winther framholdt at den pågående utviklingen medfører nye risikomomenter og nye utfordringer for hvordan man driver risikostyring.

Kritiske konsekvenser

– En betydelig utfordring er at flere av prinsippene som ligger til grunn for de nye digitale løsningene, er i direkte konflikt med tradisjonelle prinsipper for risikostyring i digitale systemer. En annen problemstilling, som synes å være generell for den pågående digitale utviklingen, er at det er litt ensidig fokus på sikring av personopplysninger og for liten oppmerksomhet på at feil kan ha store konsekvenser for menneskers liv og helse, og på at kritiske samfunnsfunksjoner kan stoppe opp, sa Winther.

Blant andre foredragsholdere ved konferansen var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Susan Zielinski (University of Michigan) og Jacob Bangsgaard (CEO for ERTICO). ERTICO – ITS Europe er et partnerskap med om lag 100 selskaper og institusjoner involvert i utvikling og realisering av intelligente transportsystemer.

Jobber for bedre transport

ITS Norge sin visjon er å oppnå smartere, sikrere og renere transport. Dette skal i stor grad oppnås gjennom utvikling av digital infrastruktur, automatisert og klimanøytral transport og tjenesteorienterte løsninger for mobilitet og leveranser. For at løsningene skal være mulige å realisere, kreves det også at man stiller spørsmålet om nye farer tidlig nok, og at behovet for risikoanalyser og risikostyring ikke undervurderes.

ITS Norge er en norsk medlemsforening for alle aktører i transportbransjen. Foreningen arbeider med alle transportformer og er økonomisk støttet av Samferdselsdepartementet. Foreningens visjon er: Smartere, sikrere og renere transport ved hjelp av teknologi. Multiconsult er medlem i ITS Norge.