ICOLD Benchmark Workshop 2017

Roar Lie, Erlend Eithun Aasheim, Vegard Lie, Robin Wood og Hui Lu deltok på ICOLD Benchmark Workshop 6. – 7. september i Stockholm. Under konferansen presenterte Roar og Erlend en publisert artikkel som de hadde forberedt i forbindelse med konferansen.

13. september 2017

ICOLD er en forkortelse for International Commission on Large Dams. Gjennom 13 ulike benchmark-konferanser siden 1992, har ICOLD gitt ingeniører mulighet til å dele erfaring med bruk av numeriske analyser. Årets konferanse i Stockholm var nummer 14 i rekken. Fire ulike hovedtema, hvor alle var knyttet til analyse av damkonstruksjoner, ble presentert og diskutert.

Hvordan påvirker temperatur en dam-konstruksjon

Roar Lie, Erlend Eithun Aasheim og Morten Engen har i samarbeid gjort analyser og forfattet en artikkel som utgjorde grunnlaget for presentasjonen på konferansen. Artikkelen har tittel «Thermal Cracking of a Concrete Arch Dam – FE analyses with a 3D non-linear material model for concrete». Gjennom avanserte ikke-lineære elementanalyser ble det beregnet deformasjoner og rissmønster for en eksisterende damkonstruksjon utsatt for store temperaturvariasjoner.

Med denne form for analyse er det mulig å beskrive responsen til betongkonstruksjoner mer realistisk. I dette tilfellet var det godt samsvar mellom deformasjonsmålinger på dammen og beregnede deformasjoner i analysen.

Multiconsult fikk positive tilbakemeldinger etter sitt innlegg fra flere deltakere på konferansen. Den ikke-lineære materialmodellen for betong som Morten Engen har implementert i analyseverktøyet Ansys i forbindelse med sin PhD (lenke til sak), ble benyttet i arbeidet. Et typisk resultatplot fra analysemodellen er vist nedenfor

 

Respons av hvelvdam som følge av temperaturpåvirkning

 

For den interesserte ligger artikkelen tilgjengelig her.

ICOLD gir oss muligheten til å måle kunnskapsnivå og tilegne oss ny lærdom

Deltakerne fra Multiconsult opplevde ICOLD som en veldig nyttig faglig møteplass. Det var nyttig å se tilnærmingen til forskjellige programvareutviklere, universiteter, kunder og konsulenter, som førte til konstruktive diskusjoner.

Roar og Erlend i aksjon på konferansen.

Roar og Erlend, som tilhører seksjon Marine Konstruksjoner i avdeling IOG Oslo, oppsummerer arbeidet med artikkel og konferansedeltagelsen slik:

«Arbeidet med analyse av damkonstruksjonen og erfaringsdeling på konferansen har gitt oss viktig praktisk erfaring i bruk av avanserte ikke-lineære elementanalyser av betongkonstruksjoner. Med basis i sammenligning med resultater fra andre grupper på konferansen, mener vi at Multiconsult har et meget slagkraftig verktøy og solid kompetanse i å vurdere ikke-lineær respons av store betongkonstruksjoner»

Vegard, Robin og Hui, som alle representerer forretningsområdet Fornybar Energi fra hhv. Oslo- og Ski-kontoret, sitter igjen med følgende inntrykk fra konferansen:

«Det var også andre veldig interessante temaer, inkludert «Risk analysis – assessment of reliability for concrete dams» som inkluderte en mer tradisjonell deterministisk beregning av sikkerhetsfaktor, samt en probabilistisk beregning av feil med numerisk modellering. Et annet interessant tema var «Embankment dam behavior – prediction of arching and cracking potential»