Multiconsult - Toppillustrasjon - jernbane - 1390x576px

Multiconsult og Cowi planlegger IC Østfold

Skal modernisere Østfoldbanen

Modernisering av Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen og et av de største jernbaneutbyggingsprosjektene i Norge. Multiconsult og Cowi begynner nå planleggingen av ny InterCity-strekning for Jernbaneverket.

18. mars 2015

I henhold til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 skal dobbeltspor fra Oslo til Seut ved Fredrikstad stå ferdig innen 2024. Til Sarpsborg skal det stå ferdig innen 2026 og til Halden i 2030.

– Kombinasjonen jernbaneutbygging og knutepunktutvikling gjør dette til noe mer enn bare et infrastrukturprosjekt. Vi skal legge til rette for å styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplass gjennom transporteffektive løsninger, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Realiseringen av prosjektet skal gi økt kapasitet for person- og godstransport på jernbanen i InterCity-området, for å sikre tilstrekkelig punktlighet, frekvens og reisetid. Strekningen transporterer i dag ca. 2,5 millioner reisende per år på tog og har vesentlige kapasitetsutfordringer.

Transportløsninger som utvikler regionen
For å gjøre reiseopplevelsen positiv, legger man vekt på effektiv overgangstid mellom transportmidlene på stasjonene. Kompakte by- og tettsteder muliggjør tidseffektiv og miljøvennlig regionsutvikling i Østfold.

– Dette er et unikt prosjekt der vi skal ivareta eksisterende byområde, samtidig som vi skal legge til rette for høyere toghastighet gjennom de samme byområdene. Videre er det vanskelige grunnforhold i hele området som gjør anleggsgjennomføringen krevende. Regionen er i vekst og det er kritisk at infrastrukturen kan bære fremtidig pågang av personreiser og godstransport, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI.

Hastighet opp mot 250 km/t og reisetid på en time mellom Oslo og Halden
Det nye InterCity-konseptet innebærer stasjoner i alle Østfoldbyene og hastigheter opp mot 250 km/t der dette er mulig. Prosjektet har særskilte utfordringer knyttet til grunnforhold, jordvern, kulturminner og fremføring av nytt dobbeltspor gjennom alle Østfoldbyene.

Ambisjonene på Intercity-strekningen er å transportere de reisende fra Oslo til Halden på en time, og fra Oslo til Fredrikstad på 45 minutter. For å få til dette, må reisehastigheten økes både mellom byene og gjennom byene, understreker Nørgaard Madsen.

Den korte reisetiden binder Østfold enda tettere til Osloregionen, som åpner for næringsutvikling og utvider arbeidsmarkedet for beboere i hele regionen.

Samarbeidsprosjekt
Multiconsult og COWI samarbeider med LPO arkitekter. Hovedoppdraget skal være ferdig om 4 år, men dersom opsjonene utløses kan arbeidet vare frem til ferdigstillelse av prosjektet i 2030.