Helsefremmende grenseverdier fra myndighetene brytes

Hvert år overskrides grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning i de store byene. Multiconsult øker derfor sin kompetanse på området.

11. mai 2016

Hvert år overskrides grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning i de store byene. Multiconsult øker derfor sin kompetanse på området.

Miljøverndepartementets retningslinje (T-1520), for behandling av luftforurensning i arealplanlegging, stiller krav til utredninger i områder som er utsatt for forurensning. De gir også anbefalinger om arealbruk i ulike forurensningssoner. Disse brytes likevel hver vinter og i fjor ble Norge dømt for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. Multiconsult har derfor økt sin kompetanse innen beregninger av luftforurensning.

– Norge har ikke gjort nok for å skjerme innbyggerne i de større byene mot skadelige utslipp av lokal forurensning, som er et alvorlig miljø- og helseproblem. Mennesker kan påføres luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft som følge av dårlig luftkvalitet. Luftforurensning kan også forverre situasjonen for dem som allerede er syke. Grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning blir overskredet hver vinter i flere av de store byene i Norge, sier Gunnar Bratheim, rådgiver i Multiconsult.

Multiconsult har styrket sin kompetanse innen luftforurensning, blant annet ved at flere ansatte har tatt kurs i beregningsmodulen GRAL. Dette er et verktøy som benyttes til avanserte beregninger av luftforurensning.

– Det holder ikke å få påpekning fra EU uten at vi styrker innsatsen for å bedre håndtere luftforurensning. Multiconsult har lagt inn en satsning her nå. Kunnskap om luftkvalitet og spredningsforhold er viktig både ved planlegging av nye forurensende tiltak, som veger og industrianlegg, og nye boliger og annen følsom arealbruk. GRAL er egnet for beregning av større områder, der atmosfæriske forhold og topografi påvirker spredning av luftforurensing, påpeker Bratheim.

Multiconsult kan bistå kunder både med vurderinger av luftforurensningssituasjonen, beregninger av utslipp og spredning, og vurdering av tiltak som kan redusere utslipp eller eksponering.