Havvind på høring

Multiconsult har vurdert det tekniske og økonomiske potensialet for offshore vind i 15 mulige soner i norsk farvann. På bakgrunn av flere utredninger anbefaler NVE nå åpning av fem områder. Anbefalingene er i tråd med Multiconsults vurderinger.

18. februar 2013

Studiene er del av en nasjonal, strategisk konsekvensutredning som tar utgangspunkt i en utbygging i 2020. Utredningen er utført på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og inkluderte også Kystverket, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, samt flere konsulentselskaper.

– Vi ble engasjert til å gjøre to av de mest spennende fagutredningene som inngår i høringsnotatet. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke vår tverrfaglige kompetanse til å gi beslutningstagere et godt grunnlag for a ta kloke valg. Vi kombinerer sterk kompetanse innen teknolog, marked og politikk. Det er etterspurt vare blant våre kunder, sier Ryan Anderson, leder for Energianalyse i Multiconsult.

Oppsummert viser fagutredingene at potensialet for havvind i Norge er stort. Likevel er det nødvendig å investere i læringsprosjekter (demonstrasjons- og pilotparker) for å oppnå kostnadsreduksjoner, samt øke internasjonal konkurransekraft for norske teknologiutviklere. Havvindteknologi er i en rivende utvikling og flere land har satt i gang omfattende utbygging – både pilotprosjekter og fullskalaprosjekter.

Anbefalingene er at Norge utnytter tilgang på utenlandsk teknologi, men samtidig benytter muligheten til å støtte utviklingen av en nasjonal leverandørindustri.

Utredningen ble angrepet fra to punkter. Først ble det utført en teknologi- og kostnadsanalyse, deretter utviklet en metode for å anslå hvor mye verdiskaping og sysselsetting utbygging i de ulike sonene vil gi.

– I sum har vi forsøkt å si noe om hvordan teknologien vil utvikle seg frem mot 2020, hvor mye det faktisk vil koste å produsere strøm fra havvind i de 15 foreslåtte sonene og hva AS Norge kan tjene på en slik satsing, sier Nicolai Løvdal, seniorrådgiver i Multiconsult med en PhD på internasjonal forretningsutvikling innen offshore fornybar energi.

Utredningen er en del av den prosessen Olje- og energidepartementet har pågående for å utrede norsk havvind.

– Norge har store havområder med gode vindforhold, og vi trenger mer fornybar energi. Derfor har vi nå en grundig prosess for å finne de beste områdene for havvind. Tidspunkt for eventuell utbygging vil avhenge av utvikling i teknologi, kostnader og etterspørsel, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) i en kommentar i forbindelse med at departementet mottok strategisk konsekvensutredning for havvind.

I arbeidet med utredningen har Multiconsult samarbeidet med både SINTEF Energi, NTNU, K2 Management og Analyse og Strategi AS. I tillegg har det vært tett dialog med de kommersielle aktørene i industrien.

NVE har utarbeidet et omfattende høringsnotat og oversendt dette til Olje- og energidepartementet. Notatet er ute til offentlig høring. Høringsfrist er 04.04.2013.