Miljøutredning av vindkraftverk

Multiconsult har utredet miljøkonsekvenser i forbindelse med Statskrafts konsesjonssøknad for offshore vindturbin på Smøla.

10. juni 2014

Statkraft har søkt om konsesjon for å sette opp en offshore vindturbin (testturbin) på Smøla.

Multiconsult har utredet konsekvenser for fire ulike lokaliseringer av vindkraftverket med nettilknytning, adkomstveier, kaianlegg og rute for turbintransport m.m. To av alternativene ligger i tilknytning til eksisterende Smøla vindkraftverk. Ettersom installert effekt er under 10 MW utløses ikke krav om full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.

Rapporten er utarbeidet av naturforvalter Kjetil Mork og landskapsarkitektene Eva Hjerkinn og Andrea Vatsvåg, alle ansatt ved energiavdelingen i Multiconsult region Oslo. Rapporten  omhandler temaene:

  • Landskap
  • Kulturminner/kulturmiljø
  • Flora og fauna (unntatt fugl)
  • Verneinteresser
  • Inngrepsfrie naturområder (INON)
  • Friluftsliv
  • Reiseliv

Konklusjonen i rapporten er at alle utbyggingsalternativene vurderes å medføre små til moderate negative konsekvenser avhengig av tema. Nærheten til eksisterende Smøla vindkraftverk har vært avgjørende for denne vurderingen.

Om prosjektet

Statkraft er involvert i en rekke havvindprosjekter på britisk sokkel, og er på utkikk etter egnet turbinteknologi for Doggerbankprosjektet. Turbinteknologi i den størrelsesordenen som her er planlagt er ennå ikke fullmoden, og formålet med Smølaprosjektet er å teste teknologi fra potensielle leverandører. Testturbinene vil ha tårnhøyde på opp til 130 meter og maksimal rotordiameter på 180 meter. Installert effekt vil være 6-8 MW.

Les mer om prosjektet: http://e24.no/energi/statkrafts-nye-testturbin-skal-bli-hoeyere-enn-oslo-plaza/21618943