1/3

Anne Kristine Søvik fra Multiconsult og miljørådgiver Tore Joranger i Forsvarsbygg

2/3

Graving av prøvegroper på den gamle avfallsfyllingen.

3/3

Andøya flystasjon | Foto: Stian Roen / Forsvaret

Har gjennomført omfattende miljøkartlegging på Andøya

Sammen med Forsvarsbygg har Multiconsult gjennomført en grundig miljøundersøkelse av Andøya flystasjon i Nordland fylke. Arbeidet har pågått siden 2017 og over 1200 jord- og vannprøver er samlet inn og kjemisk analysert.

10. juni 2020

Geolog og miljørådgiver i Forsvarsbygg, Tore Joranger, forteller at Miljøseksjonen i Forsvarsbygg i 2017 gjennomførte en innledende miljøkartlegging ved Andøya flystasjon. Basert på befaringer, intervjuer og historiske kilder ble det dokumentert hvilke områder hvor det var mistanke om forurensing i grunnen etter mange års aktivitet ved den militære flystasjonen i Nordland.

– På bakgrunn av dette satte vi, sammen med vår konsulent Multiconsult, opp et prøvetakingsprogram. I 22 ulike områder, som ved brannøvingsfeltet, verksteder og ved en gammel avfallsfylling, var det behov for å ta prøver og gjøre undersøkelser. Over 1200 prøver skulle tas. Ikke tvil om at vi har gått grundig til verks, hele arealet er gjennomgått, sier Joranger.

Undersøkelsene ble gjennomført i 2018 og 2019 og det ble tatt prøver ved bruk av både gravemaskin og borerigg, samt vannprøver. Det ble analysert på et vidt spekter av miljøgifter, som metaller, PCB, PAH, PFAS og olje. Multiconsult har nå utarbeidet rapporter for alle områdene, hvor resultatene er beskrevet og risikovurdert. Det er også vurdert om det er behov for videre undersøkelser eller tiltak.

– Dette har vært et svært spennende prosjekt, der vi har gjort omfattende undersøkelser for å avdekke forurensning ved flystasjonen, sier oppdragsleder Anne Kristine Søvik i Multiconsult.

Foreløpige konklusjoner og fremdrift:

– I 14 av 22 områder er det ikke behov for videre undersøkelser eller tiltak. I ett område må vi fjerne noe forurenset masse, mens i de resterende 7 områdene er det behov for ytterligere undersøkelser eller vurderinger før vi har det fulle og hele bildet, forklarer Joranger.

– Dette gjelder konkret tre lokaliteter med oljeforurensning, samt fire områder med PFAS forurensning. PFAS er fluorholdige stoff som hovedsakelig stammer fra bruk av brannskum på flystasjonen, påpeker Joranger.

– Disse lokalitetene vil følges opp i 2020 og 2021 for å vurdere om det er en risiko at massene ligger slik de gjør, om det er behov for tiltak, og i så fall hvilket omfang tiltakene skal ha, avslutter Joranger.

Les rapportene hos Forsvarsbygg.