Mulige traseer for Grenlandsbanen| Konseptvalgutredningen | Illustrasjon: Multiconsult

Konseptvalgutredning for Grenlandsbanen ferdigstilt

Mandag 4. juli overleverte jernbanedirektør Elisabeth Enger konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanen til samferdselsministeren. Multiconsult og Analyse&Strategi har vært rådgivere.  

4. juli 2016

Multiconsult og Analyse&Strategi har vært rådgivere for Jernbaneverket, og har hatt en sentral rolle i forbindelse med utredningen. Det er blant annet jobbet med situasjons- og behovsanalyse, konseptutvikling, kostnadsestimater, analyser av byutvikling, konseptanalyse og markedsanalyse.

– Vi har vurdert om og hvordan en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen bør bygges. Sammenkoblingen er populært kalt Grenlandsbanen, og denne relativt korte jernbanestrekningen på i overkant av 6 mil vil kunne redusere reisetiden med tog mellom Oslo og Kristiansand opp mot en time, forklarer oppdragsleder i Multiconsult, Gunnar Bratheim.

Flere sentrale spørsmål

Utredningen har gått gjennom en rekke spørsmål, og blant de sentrale spørsmål har vært:

  • Er det markedsgrunnlag nok for å forsvare en utbygging i størrelsesorden 20-30 milliarder kroner?
  • Bør man bygge dobbeltspor eller enkeltspor på en bane som foreløpig er planlagt med kun fjerntogtilbud?
  • Hva bør prioriteres høyest, regional utvikling med stopp i sentrale byområder, eller raskest mulig fremføring mellom Oslo og Kristiansand?

Vil gi store tidsbesparelser

– Dette har vært en svært interessant tverrfaglig oppgave. Ikke minst har det vært interessant å se hvordan de ulike traseene vi har jobbet med gir forskjellige markedsmessige virkninger, sier Kaj Halvorsen i Analyse&Strategi.

– Markedsanalysen har vist potensialet hvert av de aktuelle konseptene har hatt for regionforstørring i Vestfold, Grenland og Aust-Agder. Blant annet har analysen gitt input til valg av stasjoner, basert på markedsgrunnlaget, sier Halvorsen. Han sier det hører til sjeldenhetene å utrede prosjekter som gir like stor reisetidsforbedring.

– Markedsanalysen har vist at toget har potensial for å ta en betydelig markedsandel fra fly og bil mellom endepunktene Oslo og Kristiansand, avslutter Halvorsen

Mer om Grenlandsbanen kan du lese på Jernbaneverkets nettsider