1/2

Kronstadtunnelen i Bergen er bærekraftsertifisert etter BREAAM Infrastructure | Photo: Hundven Clements Photography

2/2

Kronstadtunnelen i Bergen | Photo: Hundven Clements Photography

God bærekraftsertifisering for sykkeltunnel

Bybanen Utbygging valgte å sertifisere bærekraftsarbeidet på den nye sykkeltunnelen mellom Fløen og Kronstad i Bergen, både i prosjekterings- og i byggefase. Nylig mottok Veidekke som entreprenør sertifiseringen Excellent for byggefasen, mens arbeidet med prosjektering og konkurransegrunnlag har fått Very Good etter sertifiseringen BREEAM Infrastructure.

13. september 2023
Cato A. Mørk

– Både for oss og for Bybanen Utbygging har det vært et pilotprosjekt å gjennomføre bærekraftsertifiseringen i prosjekteringsfase. Vi leverte et godt underlag til entreprenøren Veidekke som de har utviklet videre i byggefasen, sier Stina Kiil, som ledet arbeidet med sertifisering sammen med Silje Røysland i Multiconsult.

Målet med BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL) er å aktivt forbedre bærekraftig løsninger til anleggsprosjekter. BREEAM Infrastructure dokumenterer også omfanget av bærekraftarbeid. Multiconsult mottok sertifiseringen for «Strategy & Design» 6. januar 2022, mens Veidekke nylig mottok sertifisering for «Construction»-fasen.

– Dette er et komplekst prosjektet som blant annet omfatter bevaring av kulturminner som en vernet tunnelportal og en vikinggrav, vi gjenbruker en gammel jernbanetunnel og gjør den om til gang- og sykkeltunnel, og riving av konstruksjoner og utvidelse av en bru. I tillegg har vi jobbet med ombruk av materialer fra en gammel steinbru, forbedring for økologi, reduksjon av klimagass , analyser og design for flom og ekstremnedbør, så her er det mange elementer som skal med i sertifiseringen, sier Stina Kiil.

God opplevelse

Den nye tunnelen, som går mellom Møllendal og Kronstad, er 475 meter lang og gjør sykkel- og spaserturen mellom sentrum og Bergen sør både raskere, tryggere og tørrere. Multiconsult har prosjektert alle fag og hatt ansvar for å følge opp prosjektet i byggeperioden. Veidekke har vært entreprenør med Bybanen Utbygging som byggherre.

– De gode resultatene i sertifisering er et bevis at vi har gjort en god jobb. Og det er flott at både vi og Veidekke har gjennomført sertifiseringer i både prosjekterings- og byggefasen, det er samarbeidet som har gjort at vi har fått det til. Samtidig er det viktig at Bybanen Utbygging som byggherre har fulgt opp, sier oppdragsleder Bjørn Arill Hafnor i Multiconsult.

– Jeg synes bruk av et slikt sertifiseringsverktøy gir et skikkelig løft for anleggsbransjen i form av høyere kvalitet og hevet standard. Dette kommer for fullt i anleggsbransjen, og medfører en profesjonalisering av bærekraft i praksis i oppdrag, sier Stina.