Flytende petroleumsgass til matlaging kan redde liv, redusere klimagassutslipp og gi økt velferd i utviklingsland | Foto: Multiconsult

Gass til matlaging kan redde liv

Flytende petroleumsgass (LPG) brukt som energi for matlaging kan redde liv, redusere klimagassutslipp og gi økt velferd i utviklingsland. Det viser en studie Multiconsult har gjennomført for Norad.

29. oktober 2020

Multiconsult har på oppdrag for Norad utført en studie om potensialet for bruk av flytende gass, såkalt Liquid Petroleum gas (LPG), som erstatning for energi fra biomasse til matlaging i utviklingsland.

Energi fra biomasse i form av ved eller trekull er hovedkilden til primærenergi i de fleste utviklingsland. Et flertall av befolkningen i disse landene, totalt rundt 3 milliarder mennesker, mangler tilgang til rene og moderne former for energi til matlaging. Den utstrakte bruken av biomasse og tradisjonelle matlagingsmetoder med åpen ild utgjør dermed en av de største helseutfordringene i utviklingsland.

– Årlig forårsaker innendørsforurensning 3 millioner for tidlige dødsfall. I følge Verdensbanken utgjør det et totalt velferdstap tilsvarende 1.5 billioner dollar. I tillegg er uttaket av store deler av biomassen ikke bærekraftig. Det kan lede til avskoging og klimagassutslipp, forteller Mari Sofie Furu, Multiconsults prosjektleder for studien.

Resultater av studien Multiconsult har utført viser at bruk av LPG gir minimale klimagassutslipp og forsvinnende lite innendørs forurensning. Samtidig viser studien at det er betydelige barrierer for økt bruk av LPG til matlaging i utviklingsland.

– Gunstige rammebetingelser og reduserte kostnadsbarrierer, bedre tilgjengelighet og økt kunnskap i befolkningen må derfor til for å gjøre LPG til et realistisk energialternativ til matlaging. Det vil gjøre det mulig å utnytte gassens potensiale til å betydelig bedre helsesituasjonen for befolkningen og redde liv. Sist, men ikke minst vil økt bruk av LPG begrense klimagassutslipp fra utviklingsland, spesielt sot, sier Mari Sofie Furu.