1/3

Møre og Romsdal fylkeskommune har jobbet strategisk med sin eiendomsmasse | Illustrasjonsfoto Ålesund, foto: Wikipedia/eplemoser.

2/3

Robin Sæterøy i Multiconsult

3/3

Bygg- og eiendomssjef Per Olaf Skuseth Brækkan i Møre og Romsdal fylkeskommune | Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Full kontroll på eiendomsmassen

God eiendomsledelse krever en komplett oversikt over eiendomsmassens tilstand og muligheter. Robin Sæterøy i Multiconsult mener enkel kartlegging av porteføljen og informasjonsuthenting er avgjørende for å få til dette. Møre og Romsdal fylkeskommune er en aktør som har jobbet aktivt med saken.

10. mai 2021
Sissel Fantoft

– Den mest bærekraftige løsningen for bygg er at de lever så lenge som mulig. Grundig kartlegging gir god oversikt over byggenes tilstand og vedlikeholdsbehov slik at følgeskader unngås. Samtidig må vi sørge for at nybygg er tilpasningsdyktige og fleksible, slik at de kan få lang varighet og tilpasses ulike bruksområder og behov, sier siviløkonom Robin Sæterøy i Multiconsults avdeling for eiendomsledelse.

I Multiconsult brukes et nettbasert verktøy, multiMap, for strategisk eiendomsledelse, og her samles og analyseres relevant informasjon på en strukturert måte. Det gir et solid beslutningsgrunnlag når bygningsmassens fremtid skal avgjøres.

– God oversikt over bygningsmassens tilstand er avgjørende for å kunne gjøre de riktige grepene for å ta vare på verdiene i bygningene. En slik kartlegging behøver ikke ta mye tid eller ressurser, sier han.

Klimaendringene kan gi større slitasje og skader på bygninger, noe som vil kreve tettere oppfølging og hyppig vedlikehold.

Robuste moduler

Metodikken bak multiMap ble først utviklet i 1997, da Multiconsult fikk i oppdrag av Oslo kommune å tilstandsvurdere fire millioner kvadratmeter på sju uker.

– Da trengte vi et kartleggingsverktøy som strukturerte informasjonen kunden satt på. Siden har vi videreutviklet multiMap, og i dag brukes det av en rekke offentlige og private selskaper og organisasjoner, sier Sæterøy.

Gjennom multiMap er det til nå kartlagt mer enn 30 millioner kvadratmeter bygningsmasse. Verktøyet gir blant annet oversikt over teknisk tilstand, strukturelle og funksjonelle egenskaper og vedlikeholdsplan.

– Vi har systematisert og automatisert flere prosesser, slik at kundene til enhver tid enkelt kan hente ut de dataene de har behov for. Vi bruker kompetansen i Multiconsults egne fagmiljøer til å utvikle robuste moduler, forteller han.

Enkelt verktøy

Møre og Romsdal fylkeskommune eier 227.195 kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 164 bygninger, i hovedsak knyttet til 23 videregående skoler/fagskoler.

– Vi brukte Multiconsult til å få utarbeidet en eiendomsstrategi, og i den sammenheng så vi behov for å få en oversikt over teknisk tilstand på bygningsmassen til bruk på strategisk nivå. De rapportene vi fikk fra multiMap har vist seg godt egnet til bruk innen strategisk planlegging, og vi har i dag en helt annen dialog med «eier» rundt eiendomsmassen enn vi hadde før vi fikk eiendomsstrategi, forteller bygg- og eiendomssjef Per Olaf Skuseth Brækkan.

En positiv bieffekt ved å benytte multiMap var kompetansen og eierskapet byggdrifterne fikk til sine eiendommer,

– Både i forhold til å forstå helheten innen eiendomsforvaltning, betydningen av å ha oversikt over bygningsmassens tekniske tilstand og tilstandsanalysen av byggverk. Vi fikk også i gang erfaringsutveksling og faglige diskusjoner mellom de ulike driftsteamene som konsekvens av resultatene i rapporten, sier Brækkan.

Dette var så nyttig at Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomførte kartlegginger med multiMap årlig de tre første årene.

– Vi er nå nede i treårssykluser. Tilbakemeldingene fra driftsteknikerne våre er at multiMap er et enkelt verktøy å bruke til overordnet tilstandsregistrering, fastslår Brækkan.

Se film om multiMap