Full fest for ny tunnel

Torsdag 16. oktober ble det satt trafikk på E39 Eikåstunnelen i Bergen. Den offisielle åpningen ble utført av statsråd Ketil Solvik-Olsen, med taler og gode ord fra både Bergens ordfører og Statens vegvesens regionvegsjef. Lokalt ble åpningen godt mottatt med flaggheising, korpsmusikk og flere hundre frammøtte, blant annet fra skoleungdommer som hadde fått fri for å delta.

27. oktober 2014

Belastet vegstrekning

Prosjektets E39 Eikåstunnelen har hatt trafikksikkerhet som hovedmål. Den gamle vegstrekningen var vært svært trafikkert (21000 kjøretøyer/døgn), i tillegg er den skoleveg for mange elever. Takket være vegomlegging i tunnel forventes det 75 % reduksjon i ulykker.

I tillegg er E39 mellom Vågsbotn og Hylkje blitt ca. 1 km kortere. Total lengde på ny veg er på 1750 meter og av dette er Eikåstunnelen 600 meter i to løp.

Tverrfaglig og interregionalt oppdrag

– Dette har vært et oppdrag hvor Multiconsult har utført arbeids på syv fag med representanter fra seks av våre kontorer samt WSP. Etter forutsetningene har dette samarbeidet gått fint, selv med til dels store endringer og tillegg underveis.  sier oppdragsleder Bernt Johan Noodt.

Multiconsult har utført prosjektering av veg og tunnel, skiltplaner, landskap, konstruksjoner, overvannshåndtering, kommunal VA, trafikkberegninger og signallys, reguleringsendringer, SRO (styring, regulering og overvåkning), konkurransegrunnlag, arbeidsgrunnlag, anleggsoppfølging, byggeledelse på konstruksjoner, visualisering, støyvurderinger, miljøoppfølging og arbeidsvarsling.

Viktige miljøhensyn

Et av de viktigste momentene under byggingen var å sørge for at en lokal forekomst av elvemusling ikke ble skadelidende. Drivingen av tunnelen genererte store mengder vann med partikler og nitrogenforbindelser som kan være skadelige for akvatiske organismer. I tillegg ble det stilt stenge krav til entreprenøren med hensyn på bevegelse i elvekorridoren i forbindelse med bygging av nye bruer og anleggsarbeid i nærheten av et sårbart vassdrag. Oppfølgingen viste at iverksatte tiltak fungerte etter hensikten, og at arbeidet med veganlegget ikke førte til uakseptabel vannkvalitet.

– I evalueringen med oppdragsgiver, Statens vegvesen, ble det trukket fram som særdeles positivt at vi hadde mulighet til å stille med kompetanse på saker som i utgangspunktet ikke var en del av kontrakten, avslutter Noodt.