1/4

Illustrasjon av foreslått trasévalg med en sammenhengende promenade foran bebyggelsen. Promenadens midtparti viser nedtrapping mot sjø, mens det er tenkt gjestebrygge langs resten av strekningen.

2/4

Løsningsforslaget viser fire ulike byrom som blir knyttet sammen gjennom havnepromenaden. Promenaden skaper en etterlengtet kontakt mellom byen og havet, og gir mulighet for nye møteplasser.

3/4

Løsningen av studentenes sommeroppgave ble svært godt mottatt ved presentasjonen.

Fruktbare sommerjobber i Egersund

Fire studenter med sommerjobb i Multiconsult så med friske øyne på en mulig havnepromenade i Egersund. Forslagene deres imponerer.

21. september 2018

De fire studentene løste en oppgave hos Multiconsult region sør, i avdeling for samferdsel og infrastruktur, og utforsket muligheten for å anlegge en havnepromenade langs Vågen i Egersund sentrum. To uker i juli var de på befaring i området og utarbeidet så en rapport som skisserer og visualiserer muligheter for havnefronten og omkringliggende områder innen et gitt planområde.

– Resultatet sommerstudentene presenterte i august, var imponerende og solid gjennomført. Egersund kommunes plansjef var til stede under presentasjonen og satte stor pris på de friske øynene som kastet lys på en kjent utfordring i Egersund, forteller Espen Eek som er seksjonsleder i Multiconsult.

Tverrfaglig arbeid

Oppgaven studentene fikk, skulle gi dem mulighet til å anvende faglig kompetanse i praksis, og den stilte krav til tett og tverrfaglig samarbeid på tvers av seksjoner og geografisk plassering. Hanne Tveter Åmdal og Annika Olsen hadde begge sommerpraksis ved seksjon Landskap, Areal og utredning. Oda Tjetland praktiserte innenfor Samferdsel, mens Maria Larsen Wigestrand bistod ved seksjon Vann og Avløp.

Evalueringen i etterkant viser at studentene var veldig fornøyd med sommeroppgaven. De sier det har vært motiverende å arbeide med en reell problemstilling og oppgave.