Illustrasjonsbilde av flomløp på fyllingsdam, her Mysevatn. | Foto: Multiconsult

FoU-prosjekt skal gi sikrere beregning av flomløp

Multiconsult skal lede et forsking- og utviklingsprosjekt innen hydraulisk modellering av flomløp på vegne av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE). Prosjektet skal bidra til sikrere beregning av flomløp og slik redusere risikoen for dambrudd på grunn av flom.

7. april 2020

Hensikten med prosjektet er blant annet å komme med anbefalinger for hvilke beregningsmetoder eller -modeller som bør benyttes for å gjøre kapasitetsberegninger for flomløp med sideoverløp, kanal og lukkede avløp.

Riktig beregning kan redusere konsekvensene ved flom

– Vi er glade for at NVE setter av ressurser til et så viktig prosjekt. Gjennom vårt arbeid med flomberegninger, revurderinger og rehabilitering for dammer har vi erfart at det kan være utfordrende å beregne riktig kapasiteten til flomløp der det er begrensninger i avløpsforholdene. Ved stor vannføring vil flomløpskanaler med sideveis innstrømning få begrenset kapasitet grunnet høyt undervann. Vi ser at dette ikke i stor nok grad blir tatt hensyn til med dagens beregningsmetoder, forklarer senior hydrauliker i Multiconsult, Kristine Lilleeng Walløe. Det er Walløe som skal lede del 1 av forskningsprosjektet.  Walløe påpeker at feilberegninger av flomavledning potensielt kan ha katastrofale følger ettersom mange av flomløpene er tilknyttet fyllingsdammer som er sårbare for overtopping.

Toårig samarbeidsprosjekt

Prosjektet vil gå over 2 år og er delt inn i to faser der første fase er et litteraturstudium og andre fase vil bestå av case-studier samt utarbeiding av faglige anbefalinger for beregningsmetodikk for flomløp. I andre fase vil det arbeides med en referansegruppe bestående av representanter fra fagmiljøet innen hydraulikk i Norge, blant annet eksperter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– Multiconsult har et sterkt fagmiljø innen hydraulikk og flomsikring, og som her vil bidra aktivt i utviklingen av ny kompetanse innen damsikkerhet og flom, sier Kristine Lilleeng Walløe, og ser fram til å starte opp FoU-prosjektet i slutten av april.