FoU innenfor kvikkleire

Multiconsult har fått en rammeavtale med statlige etater i et FOU-prosjekt innenfor kvikkleire, i samarbeid med SINTEF.

12. september 2012

Formålet med rammeavtalen er å bistå prosjektet med prinsipielle diskusjoner, forskning og utviklingsaktiviteter. Rammeavtalen omfatter utvikling og anvendelse av teknologi, og gjennomføring av forskningsprosjekter som er relevante for etatsprogrammet Naturfare, infrastruktur, flom og skred (NIFS).

– Vi har hatt oppstartsmøter med oppdragsgiver og «internt» med SINTEF, og er allerede i gang med de første oppgavene innenfor programmet. SINTEF v/Arnstein Watn har hovedkontakten mot NIFS, og vi har en intern styringsgruppe som består av Håvard Narjord og meg fra vår side, sier oppdragsleder Rolf Sandven ved Trondheimskontoret.

Delprosjekt 6 kvikkleire i etatsprogrammet NIFS er et samarbeid mellom NVE, Jernbaneverket og Statens vegvesen i perioden 2012-2015. Statens Vegvesen administrerer delprosjektet på vegne av de 3 etatene. Det er inngått rammeavtaler med både Norges Geotekniske Institutt (NGI) og SINTEF/Multiconsult-gruppen. Rammefordelingen er 60 % og 40 % mellom NGI og SINTEF/Multiconsult-gruppen.

– Vi forventer en omsetning i FoU-prosjektet på ca. ti millioner kroner i avtaleperioden ut 2015. Av dette vil ca 2 millioner omsettes hos Multiconsult. Avtalen inneholder også mulighet for forlengelse på 1+1 år, forteller Sandven.

Felles utfordringer

Presisering av dagens regelverk og rutiner, en felles databank for kvikkleireskred, bedre og nyere grunnlag for geoteknisk prosjektering og utvikling av praksisorientert beregningsverktøy er aktuelle områder prosjektet skal omfatte.

Naturhendelser som skred (snø-, jord-, kvikkleire-, stein- og fjellskred), utglidninger og flom med erosjon, utsetter infrastruktur som veger, baner og bebyggelse for risiko. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid vil være kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Bjørn Kristoffer Dolva er prosjektleder for hele NIFS- prosjektet, mens Vikas Thakur er prosjektleder for delprosjekt 6, kvikkleire.

Delprosjektet har 8 ulike delaktiviteter som handler om sikkerhetsfilosofi, prosentvis forbedring, områdestabilitet, utbredelse av ras, database, kvikkleire i strandsonen, numerisk modellering, progressivt brudd modellering og stabilisering av leire.

Prosjektledelsen (NIFS) uttrykte i kontraktsmøtet at de var meget fornøyd med at SINTEF og Multiconsult samarbeider i prosjektet, og at det var liten reell forskjell mellom NGI og S/M-gruppen. Vi har diskutert med SINTEF en løsning slik at oppdragsmedarbeidere fra SINTEF og Multiconsult kan sitte samlokalisert i kortere perioder i prosjektet.