1/4

Illustrasjon av nye Rikshospitalet slik det er planlagt | Ill: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

2/4

Oversiktsillustrasjon over Nye Rikshospitalet | Ill: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

3/4

Foreslått glassgate i Nye Rikshospitalet | Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

4/4

Nye Rikshospitalet | Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus/Helse Sør-Øst

Forprosjektet for Nye Rikshospitalet er ferdigstilt

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF har nå overlevert forprosjektrapport for Nye Rikshospitalet, sammen med rapporten for Nye Aker. Rapporten vil være grunnlag for en eventuell beslutning om byggestart i desember. Multiconsult har sammen med LINK arkitektur, Fabel Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter jobbet med forprosjektet siden høsten 2020.

19. oktober 2022
Cato A. Mørk

Vi er stolte av å ha fått lov å være med å bidra i utviklingen av prosjektet på Nye Rikshospitalet. Arbeidet med forprosjektet har gitt oss som arkitekter og rådgivere en rekke utfordringer som vi gjennom god samhandling med Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus har funnet løsninger for innenfor prosjektets rammer, sier Geir Juterud, Oppdragsansvarlig for PG Nye Rikshospitalet.

Ved Nye Rikshospitalet samles regionale og nasjonale spesialfunksjoner. Samtidig kan sykehuset gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000 innbyggere, og til alle barn og unge under 18 år med somatisk sykdom i Oslo.

Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne- og ungdomssenter, inkludert eget akuttmottak for barn og unge. Reguleringsplanen åpner for å bygge 221 400 m2 BRA nybygg.

I arbeidet med forprosjektet har det vært en forutsetning å binde sammen nye og gamle bygg til ett samlet og komplett sykehusanlegg. Videre har det vært viktig å tilrettelegge for fremtidige utvidelsesmuligheter for sykehuset og å se hele planområdet som et helhetlig anlegg.
Forprosjektrapporten som nå er overlevert skal gi en god nok beskrivelse av byggeprosjektene slik at den kan danne grunnlag for beslutning om gjennomføring av investering.

Forprosjekt også for Aker sykehus

Også forprosjektet for nye Aker sykehus ble overlevert samtidig til behandling i Helse Sør-Øst RHF. I dette forprosjektet har prosjektgruppen Team Aker bestående av Sweco, RATIO arkitekter, Arkitema, Multiconsult og Bygganalyse jobbet sammen med Helse Sør-Øst og medvirkningsgrupper i Oslo Universitetssykehus HF med å planlegge prosjektet.

Det foreligger to gode og gjennomarbeidede forprosjekter, som er utviklet i nært samarbeid mellom ansatte i Oslo universitetssykehus, prosjektorganisasjonen og våre rådgivere. Det er to spennende konsepter som begge vil sette preg på bymiljøet og legge gode rammer for drift og utvikling av Oslo universitetssykehus. Hvis styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner forprosjektet, skal løsninger bearbeides og detaljeres i detaljprosjektet, og det vil være rom for enkelte tilpasninger underveis, sier prosjektdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Øst RHF.

De to prosjektene skal nå presenteres og behandles i relevante møter før det besluttes i styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember i år.

Nær beslutning om byggestart på Nye Aker og Nye Rikshospitalet.